"Türkiye" ile Etiketlenen Konular

Kağıtla ilgili birçok buluşun Çin’den geldiğini biliyoruz. Günlük kişisel temizlik ihtiyacının en temel ürünlerinden tuvalet...
Tarihimiz ilginç ve derinlere saklanm?? hikayelerle dolu. ??te onlardan biri… Sadrazam Hekimo?lu Ali Pa?a k?zg?n...
Cumhuriyetin ne demek oldu?unu anlayaca??m?z bir hikayeyle kar??n?zday?z. ??te Türk ö?rencilerin Cumhuriyet’in ne demek oldu?unu...
Hukuk Fakültesinin ilk k?z ö?rencisi ve Türkiye’nin ilk kad?n avukat? olan Süreyya A?ao?lu, hukuk fakültelerinin...
Sar?kam?? üstünde kar; Kar alt?nda Mehmedim yatar, Gülüm donmu? kara dönmü?; Gören sanm?? yârini sarar…...
Son y?llarda topluca Mustafa Kemal Atatürk’e ve onun devrimlerine düzenli bir sald?r? var. Sanki ülkenin...
Kimilerinin kafas? almasa da imparatorluklar ça?? bitti. II. Dünya Sava?? imparatorluk sistemini tamamen ortadan kald?rd?....
Avrupa Yakas?’ndan Kad?köy’e vapurla giderken solunuza bakt???n?zda sizi cezbeden tarihi bir yap? görürsünüz. Buras? neresidir?...
Osmanl? döneminde s?rtlar?n? yemye?il ormanlara yaslam?? bo?aza s?f?r mesafedeki s?ra s?ra yal?lar, önlerinden akan masmavi...
Bugün Cumhuriyetimizin kurulu?unun 92. y?ldönümü. Yani en büyük bayram?m?z. Asl?nda zaman zaman unutsak da hepimiz...
  Osmanl? armas?n?n anlam? nedir?   Arma kimli?i anlatan, bir i?arettir. Resimler, harfler ve ?ekillerden...
Osmanl? döneminde en yayg?n ceza yöntemlerinden biri idamd?. ?nfaz karar? al?nan ki?i önce Topkap? Saray?’n?n...
Ku? evleri olmal? evlerin d?? duvarlar? Kanatlanmal? çocuklar gülü?ünce… D?? evleri k?? olsa da duvar?n,...
Osmanl?’n?n çökü? sebeplerinden biri olarak gösterilen, hayat? boyunca tam 5 padi?ah görmü?, kad?nlar?n kat?lmas?n?n uygun...
Van Gölü’müzün biricik efsanesinden bahsediyoruz sizlere. Küçüklü?ümüzden beri a?ina oldu?umuz bir efsane… Hepimizin duydu?u ama...
Son zamanlarda bat?y? reddedip “Osmanl? torunuyuz” argümanlar?n? çok s?k duyuyoruz. Fakat Osmanl?’n?n özellikle 19. yüzy?ldan...