"İstanbul" ile Etiketlenen Konular

Yıkılana dek Osmanlı bütün Avrupa devletleriyle çeşitli temaslar içerisinde olduğunu biliyoruz. Kimisiyle zaman zaman dost...
Cumhuriyetin ne demek oldu?unu anlayaca??m?z bir hikayeyle kar??n?zday?z. ??te Türk ö?rencilerin Cumhuriyet’in ne demek oldu?unu...
Dünyada belki de kazan?lmas?nda a?ç?lar?n rolü olan tek sava? Haçova Meydan Muharebesi’dir. Ak?beti ma?lubiyet ile...
Tarih, geçmi? zaman?n biriktirdi?i her ?eyi günün birinde anla??l?r k?lacak kadar aç?kl??a kavu?turabiliyor. Sava?lar?, göçleri,...
Son y?llarda topluca Mustafa Kemal Atatürk’e ve onun devrimlerine düzenli bir sald?r? var. Sanki ülkenin...
Avrupa Yakas?’ndan Kad?köy’e vapurla giderken solunuza bakt???n?zda sizi cezbeden tarihi bir yap? görürsünüz. Buras? neresidir?...
Osmanl? döneminde s?rtlar?n? yemye?il ormanlara yaslam?? bo?aza s?f?r mesafedeki s?ra s?ra yal?lar, önlerinden akan masmavi...
?stanbul’da ya?ayan ya da bir kez olsun gelen biriyseniz önünden geçme ya da ad?n? duyma...
?stanbul deyince akl?ma mart? gelir Yar?s? gümü?, yar?s? köpük Yar?s? bal?k yar?s? ku? ?stanbul deyince...
Mustafa Kemal Atatürk’ü s?kl?kla arad???m?z ?u günlerde kendisine yap?lan i?renç iftiralar her ne kadar gündeme...
  Osmanl? armas?n?n anlam? nedir?   Arma kimli?i anlatan, bir i?arettir. Resimler, harfler ve ?ekillerden...
?stanbul as?rlard?r bütün gözlerin üzerinde oldu?u bir gözde… Kimileri bu gözdeye kör kütük a??k olup...
Ku? evleri olmal? evlerin d?? duvarlar? Kanatlanmal? çocuklar gülü?ünce… D?? evleri k?? olsa da duvar?n,...
Osmanl?’n?n çökü? sebeplerinden biri olarak gösterilen, hayat? boyunca tam 5 padi?ah görmü?, kad?nlar?n kat?lmas?n?n uygun...
Solak olmak tarih boyunca u?ursuz, umutsuz vaka olarak görülmü?, solaklar sürekli ayr?mc?l??a maruz kalm??. Solak...
Osmanl?’n?n en ?a?aal? dönemlerinden biri III.Murad devrine denk geliyor. Padi?ah devlet içerisinde güçlü buldu?u, kendine...
Erguvanlar, bahar?n geli?iyle birlikte ?stanbul’a s?cak bir merhaba der tüm ihti?am?yla. Hayran olunas? güzelli?i ve...
Tarihimizde Osmanl? Devleti’nin as?rlar boyu topraklar?n? geni?leterek ilerlemesinde en önemli pay güçlü ve kararl? padi?ahlar...
12