"Dünya" ile Etiketlenen Konular

Japonya 6.852 adadan oluşan bir takımada ülkesi. Ülkenin kültürü kadar, adaları da birbirinden farklı özelliklere...
?kinci Dünya Sava?? birçok insana tarifi imkans?z ac?lar ya?att?. Özellikle Nazilerin yapt??? soyk?r?m insanl?k ad?na...
Baz? filmlerin gerçek olaylardan etkilendi?ini söylesek yanl?? olmaz. Sizlere Planet of Apes – Maymunlar cehennemi...
Amerikan Wall Street Journal gazetesi eski editörü Greg Steinmetz’in ara?t?rma çal??malar? sonucunda hayat hikayesini kitab?na...
Dünyan?n yuvarlak olu?unun ve kendi etraf?nda dönü?ünün ispat edilmesinden önce yeryüzünün farkl? noktalar?nda ortaya ç?km??...
Bakt???n? göremeyen, duydu?unu anlamayan ve sürekli konu?an çok bilmi?lerle dolu dünyam?zda gören bir kör, duyan...
Tarih, tabiat? gere?i ilginç paydalar?n bir araya gelebildi?i uzun ve karma??k bir geçmi?i bar?nd?r?r. Tarihi...
Okumak, u?runda mücadele verilebilecek kadar k?ymetli bir ya?amsal eylemdir. Kültürel aktar?m?n ve payla?man?n önünü açan...
Ya?anan tarihi olaylar?n simgesi haline gelmi? foto?raflar vard?r. Berlin Duvar?’n?n y?k?lmas?, 1945 Alman-Rus sava?lar?, Hiro?ima...
Hayvanlar insano?lunun her an yan?nda olmu? canl?lar iken biz onlar?n de?erini maalesef hala bilemiyoruz. Birçok...
E. Bessie Coleman tarihte uluslararas? pilotluk lisans? alm?? ilk siyahî Amerikal? kad?nd?. Daha 1920’lerde yapt???...
Dan Cooper Amerika’da istihbarat servisi FBI’n?n bugüne dek s?rr?n? çözemedi?i olaylardan birinin mimar?. Bir soyguna...
Yeryüzündeki ya?am süreklili?ini besleyen en önemli etkenlerden bir tanesi de kültürdür. Co?rafi olarak de?i?en ve...
Kimilerinin kafas? almasa da imparatorluklar ça?? bitti. II. Dünya Sava?? imparatorluk sistemini tamamen ortadan kald?rd?....
Avrupa Yakas?’ndan Kad?köy’e vapurla giderken solunuza bakt???n?zda sizi cezbeden tarihi bir yap? görürsünüz. Buras? neresidir?...
Adeta birer mezar ta?? gibi yükselen beton y???nlar?n?n, bilmem kaç y?ld?zl? al??veri? merkezlerinin ve gökdelenlerin...