"Avrupa" ile Etiketlenen Konular

Tarihimiz ilginç ve derinlere saklanm?? hikayelerle dolu. ??te onlardan biri… Sadrazam Hekimo?lu Ali Pa?a k?zg?n...
?kinci Dünya Sava?? birçok insana tarifi imkans?z ac?lar ya?att?. Özellikle Nazilerin yapt??? soyk?r?m insanl?k ad?na...
Yıkılana dek Osmanlı bütün Avrupa devletleriyle çeşitli temaslar içerisinde olduğunu biliyoruz. Kimisiyle zaman zaman dost...
Amerikan Wall Street Journal gazetesi eski editörü Greg Steinmetz’in ara?t?rma çal??malar? sonucunda hayat hikayesini kitab?na...
Bakt???n? göremeyen, duydu?unu anlamayan ve sürekli konu?an çok bilmi?lerle dolu dünyam?zda gören bir kör, duyan...
Okumak, u?runda mücadele verilebilecek kadar k?ymetli bir ya?amsal eylemdir. Kültürel aktar?m?n ve payla?man?n önünü açan...
E. Bessie Coleman tarihte uluslararas? pilotluk lisans? alm?? ilk siyahî Amerikal? kad?nd?. Daha 1920’lerde yapt???...
Kimilerinin kafas? almasa da imparatorluklar ça?? bitti. II. Dünya Sava?? imparatorluk sistemini tamamen ortadan kald?rd?....
Osmanl? döneminde en yayg?n ceza yöntemlerinden biri idamd?. ?nfaz karar? al?nan ki?i önce Topkap? Saray?’n?n...
Bat?da 19. yüzy?lda adeta bir moda ak?m? gibi birbiri ard?na ak?l hastaneleri aç?lm??. Bunda psikiyatri...
Son zamanlarda bat?y? reddedip “Osmanl? torunuyuz” argümanlar?n? çok s?k duyuyoruz. Fakat Osmanl?’n?n özellikle 19. yüzy?ldan...