TÜRK TARİHİ

Mübadele y?llar?n? az çok tarih sayfalar?ndan an?ms?yor olabilirsiniz. An?msamayanlar için ?öyle ufak bir hat?rlatma yapal?m;...
Cumhuriyetin ilan?yla birlikte Mustafa Kemal önderli?inde ba?lat?lan e?itimde kalk?nma hamlesi o öldükten sonra da sürdürüldü....
Cumhuriyetin ne demek oldu?unu anlayaca??m?z bir hikayeyle kar??n?zday?z. ??te Türk ö?rencilerin Cumhuriyet’in ne demek oldu?unu...
Dünyada belki de kazan?lmas?nda a?ç?lar?n rolü olan tek sava? Haçova Meydan Muharebesi’dir. Ak?beti ma?lubiyet ile...
Sar?kam?? üstünde kar; Kar alt?nda Mehmedim yatar, Gülüm donmu? kara dönmü?; Gören sanm?? yârini sarar…...
Son y?llarda topluca Mustafa Kemal Atatürk’e ve onun devrimlerine düzenli bir sald?r? var. Sanki ülkenin...
Avrupa Yakas?’ndan Kad?köy’e vapurla giderken solunuza bakt???n?zda sizi cezbeden tarihi bir yap? görürsünüz. Buras? neresidir?...
Osmanl? döneminde s?rtlar?n? yemye?il ormanlara yaslam?? bo?aza s?f?r mesafedeki s?ra s?ra yal?lar, önlerinden akan masmavi...
?stanbul’da ya?ayan ya da bir kez olsun gelen biriyseniz önünden geçme ya da ad?n? duyma...
?stanbul deyince akl?ma mart? gelir Yar?s? gümü?, yar?s? köpük Yar?s? bal?k yar?s? ku? ?stanbul deyince...
Adeta birer mezar ta?? gibi yükselen beton y???nlar?n?n, bilmem kaç y?ld?zl? al??veri? merkezlerinin ve gökdelenlerin...
Bugün Resmi Gazete’de yer alan ilana göre resmen sat?l??a ç?kan Cumhuriyet’in yap? ta?lar?ndan olan ?eker...
Kad?nlar?n cinsiyetçili?e maruz kalmas?na ne yaz?k ki zaman ya da mekan i?lemiyor. ?u an durdu?umuz...
Bugün Cumhuriyetimizin kurulu?unun 92. y?ldönümü. Yani en büyük bayram?m?z. Asl?nda zaman zaman unutsak da hepimiz...
Mustafa Kemal Atatürk’ü s?kl?kla arad???m?z ?u günlerde kendisine yap?lan i?renç iftiralar her ne kadar gündeme...
  Osmanl? armas?n?n anlam? nedir?   Arma kimli?i anlatan, bir i?arettir. Resimler, harfler ve ?ekillerden...
Osmanl? döneminde en yayg?n ceza yöntemlerinden biri idamd?. ?nfaz karar? al?nan ki?i önce Topkap? Saray?’n?n...
?stanbul as?rlard?r bütün gözlerin üzerinde oldu?u bir gözde… Kimileri bu gözdeye kör kütük a??k olup...