Sirkten Kaçmaya Çalışan Fil Tyke’nin Yürekleri Sızlatan Hikayesi

Köpekler, filler ve atlar için ‘’hisli hayvan’’ denilir. Oysa tüm hayvanlar hislidir. Bilmez insan. 1994 y?l?nda gerçekle?mi?, insanl???m?z? sorgulatan, ac?kl? bir özgürlük hikayesidir bu. Bir filin sirklerde geçen yirmi y?ll?k esaretinden sonra, özgürlü?e ko?mas?n?n hikayesi..

Tyke’nin Afrika’da normal bir hayat? vard?. Büyüyecek, kalabal?k sürüsünün önemli bir parças? olacakt?.

1

Ancak Tyke ?ans?zd?. Henüz çok küçük ya?tayken bir tuza?a dü?ürülerek, ailesinden ve Afrika’dan kopar?ld?. Sirklerde gösteri yapmas? için e?itilmeye ba?land?.

2

Tyke özgürlü?üne dü?kün ve mutsuzdu. Kolay söz dinlemedi?i için s?kça i?kenceye maruz kal?yordu.

3

Tyke, ad? s?k s?k hayvanlara i?kence örnekleriyle geçen Hawthorn sirkindeydi. 1988’de ABD Tar?m Bakanl??? belgelerine göre Tyke, insanlar?n gözü önünde dövüldü. Dövülmemek için ç??l?klar at?yor ve yere çöküyordu.

4

Tyke daha fazla dayanamad?. 1993 y?l? nisan ay?nda bir sirk performans? s?ras?nda kaçmaya çal??t?. Ba?aramad?. Temmuz’da yine kaçmaya çal??t?; ancak yine ba?aramad?. Tüm bunlara ra?men emekli edilmedi.

5

20 A?ustos 1994 günü Honolulu ?ehri bir sirk gösterisi izliyordu. Sirkte 20 ya??nda bir fil vard?, ad? Tyke’t?.

6

Tyke daha fazla tahammül edemedi. 20 senedir sirkteydi. ??kenceden yorulmu?tu. Art?k esaret ve ac?ya dayanam?yordu. Öfkelenen Tyke, izleyicilerin gözü önünde birden h?rç?nla?t?.

soooooooooooooooooon

Tekrardan dövülmeye ba?lansa da, art?k onun öfkesini dindirecek bir sopa yoktu. Tyke önce terbiyecisini öldürdü, daha sonra onu durdurmak isteyen bak?c?s?n? yaralayarak; soka?a ç?kmay? ba?ard?.

8

Nereye gidece?ini bilmeden sokaklarda ko?tu. ?lk kez özgürdü ama korkuyordu. Kar??s?na ç?kan arabalar? ezdi, onu durdurmak isteyen insanlara sald?rd?.

CTY tyke 1

Özgürlü?ünü kazanman?n bedeli büyüktü. Polis geldi ve tüfeklerle ate? etmeye ba?lad?lar. Tyke’yi durdurmak için onu tam 86 defa vurdular.

10

Esareti hiçbir zaman kabul etmeyen Tyke’nin, ölmeden önce gözlerindeki ifade herkesin içini ac?tm??t?.

11

Tyke, binbir i?kenceyle e?itilen, sirklerde kahkalar at?p izledi?imiz hayvanlar?n duygular? oldu?unu bütün dünyaya göstermi?ti. Hawthorn ?irketine yüzlerce dava aç?ld?. 1994’te federal hükümet Hawthorn’un sahibi John Cueno Jr.’?n sirkindeki 16 file el koydu. Fil Tyke’?n gösterdi?i direni? toplumsal de?i?melere neden oldu. Fil Tyke bir tarih yazm??t?. ?nsanlar Tyke’yi hiçbir zaman suçlamad?lar, suçlayamazlard? da… canada goose parka damen canada goose parka damen canada goose parka damen

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ