Savaştan Kaçan İnsanlara Yardım Ederek Hayatlarını Kurtaran Japon Başkonsolos

Dünyada kötü ?eyler her dönem ya?ansa da, vicdanl? ve cesur insanlar?n varl??? sayesinde iyili?e olan inanç asla tükenmedi. 2. Dünya Sava?? s?ras?nda Litvanya’n?n Kaunas ?ehrindeki Japon Konsoloslu?u’nda görevli Japon bir diplomat olan Chiune Sugihara da bu inanc? ta??mam?z? do?rulayan bir geçmi?e sahip. Filmlere konu olan Schindler ba?ta olmak üzere, 669 çocu?un kurtar?lmas?n? sa?layan Sir Nicholas Winton gibi özverili ve vicdanlar?yla hareket eden ki?iler sava?lardaki ma?durlar için önemli i?ler gerçekle?tirdi. Schindler kadar popüler olmayan, “Japon Schindler” olarak kendisinden bahsedilen, sava?larda ?imdiye dek en çok hayat kurtaran ki?i olan Chiune Sugihara bu isimlerden biri.

?kinci Dünya Sava??’n?n patlak vermek üzere oldu?u 1939 y?l?nda diplomat olarak çal??an tecrübeli Sugihara, Litvanya’n?n Kaunas ?ehrinin Japon Konsoloslu?u ba? konsolosu görevine getirildi.

c2950c6ecc373d718f0c107d1a0beeca

 

Sugihara’n?n öncelikli görevi s?n?rlardaki Sovyet ve Nazi birliklerinin konu?land?r?lmas? hakk?nda bilgi toplamak ve kritik bölgeyi analiz etmekti.

Chiune_Sugihara_3452575b

Özellikle çevrede büyük korku ve tehlike saçan Nazi birliklerinin rotas?n? Sovyetler’e çevirip çevirmeyece?iyle ilgili Japonya Sugihara’dan net bilgiler bekliyordu.

Bölgede Nazi tehlikesine kar??n Sovyetler Birli?i daha erken davran?p 1940 y?l?nda Litvanya’y? i?gal etti.

Chiune_Sugihara_3452576b

Fakat bat?dan do?uya yay?lan Nazi sald?r?lar?ndan kaçan Polonya’daki Yahudiler Litvanya’ya kaçt?, arkalar?ndan buralara kadar onlar? takip edecek Nazi ordusuyla beraber…

23102012abphCVlgBrF80pfQ

Burada s?k???p kalan yahudiler umutsuzca daha güvenli bir ülkeye geçi? yapmak için vize arad?.

 

Herkeste korku hakimdi, kimse vize vermeye niyetli de?ildi, durum gergin ve Kaunas mültecilerle dolup ta??yordu…

crowd

Sovyetler topraklar?ndan ç?kmak gerekiyordu çünkü korkunç Nazilerin oralar? da ele geçirmeleri zor görünmüyordu.

Mülteci krizi ba? konsolos olarak görev yapmakta olan Sugihara’ya da yans?d?.

g_01_001

Umutsuz Polonya’l? Yahudilerin tek kurtulma ?ans? do?uya kaçmak için Sugihara’dan alabilecekleri geçi? vizesiydi.

Ma?dur Yahudiler Japon transit vizesini vererek onlara yard?m etmesi için Sugihara’ya yalvar?yordu.

sugiara_yahudi

Yahudilerin Japon vizesi olsayd?, Sovyetler Birli?i’nden ç?k?? vizesi alarak bölgeden kaçmalar? kolay olacakt?.

Sugihara böyle bir durumda vicdan?yla hareket etmek istemesine kar??n durumu Japonya’daki üstlerine bildirip izin istemek zorundayd?.

kaunas-japon-konsoloslugu

Çekti?i telgraflara gelen yan?tlar olumsuzdu. Japon D??i?leri Bakanl???na üç kez durumu aktard? fakat her seferinde olumsuz yan?tlar ald?.

 

Böylesine korkunç bir durumun içerisinde yer almaktan ötürü Sugihara, insanlar? göz göre göre ölüme terk edecek olmaktan ötürü huzursuzdu.

p14-pulvers-sugihara-a-20150712-870x538

Ülkesinde, durumunun öneminden haberdar olan, olmayan tüm yetkililerinin emirlerine kar?? tek ba??na hareket etmeye karar verdi.

p14-pulvers-sugihara-c-20150712

Bo? vize formlar? ald? ve Litvanya’daki yahudiler için Japonya’ya 10 günlük transit vizeler vermeye ba?lad?.

Ayr?ca Japon vizesi olan ki?ilerin Trans Sibirya Demiryolunun kullanarak Japonya’ya ula?abilmeleri için Sovyetler Birli?i temsilcileriyle temasa geçti.

RetrieveAsset

O zamanki bilet fiyat?n?n be? kat? bedel ödenmesine kar??n insanlar bölgeden ç?kar?ld?.

Sugihara üstleri durumun fark?nda olmadan her gün vize üretmeye devam etti.

e00080_ph04

Onu tan?yan ve Kaunas’tan ayr?ld?klar?n? görenlerden biri, otelinden tren istasyonuna giderken ayak üstü bile insanlara vize yazd???na tan?k oldu.

 

Görevden ayr?ld??? son gün olan 4 Eylül 1940’ta bile trene binip ayr?lacakken, tren istasyonundaki son anlar?nda bile halka tamamlanm?? vize formlar?n? aceleyle yaz?p verdi.

Sugihara_visa

Art?k zor durumdaki insanlara yard?mc? olamayaca??n? bildi?i için son bir iyilik olarak, sahte vize yapmalar? için kullan?lan resmi konsolosluk mührünü ve imzas?n? ta??yan bo? bir ka??t yapra??n? Yahudilere teslim etti ve öyle ayr?ld?.

33

Büyük ac?lara ve çok say?da can kayb?na neden olan bu korkunç sava? 1945’te son buldu. Milyonlarca insan ya sava? s?ras?nda ya da toplama kamplar?nda öldü.

Neyse ki, korku döneminde bile Sugihara gibi insanlar binlerce hayat kurtarmay? ve sonraki nesillerin gelece?ini garantilemeyi ba?ard?.

sugihara5b
Sugihara’n?n “ya?am vizesi” ile kurtarmay? ba?ard??? ki?i say?s? hakk?nda çe?itli tahminler var, bu tahminler 6 bin ile 10 bin ki?i oldu?u yönünde.

Att??? cesur ve insani sorumluluk sebebiyle bugün onun kurtard??? 40.000’den fazla torun ya??yor.

sugihara-1940-kaunas-lithuania-credit-ushmm-courtesy-of-hiroki-sugihara

 

Kaunas’daki Japon Konsoloslu?u kapat?ld?ktan sonra Sugihara Rusya’n?n Kaliningrad ?ehrine atand?. Daha sonra Prag ve son olarak da 1942-1944 y?llar? aras?nda Bükre?’te görevlendirildi.

sugihara_sidebar_01

Üstelik bu süre boyunca amirleri emirlere kar?? ç?kt???n? asla unutmad?.

Sava? sona erdi ve Sovyetler o dönemde Sugihara’n?n hizmet verdi?i Romanya’ya girdi. Tutukland? ve ailesiyle birlikte sürgüne gönderildi.

Sugihara-Family

18 ay tutuklu kald?ktan sonra 1947’de serbest b?rak?ld?ktan bir y?l sonra evine döndü ve çe?itli bahanelerle bask?yla görevinden istifa etmesi istendi.

60-640x425

Ailesi ve yak?n arkada?lar? Sugihara’n?n istifaya zorlanmas?n?n as?l gerekçesinin Litvanya’da üstlerinin emirlerini dinlememesi oldu?unu dü?ünüyor. canada goose frauen canada goose frauen canada goose frauen

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ