Paranormal Olaylara Ev Sahipliği Yapan Gizemli Hastane: Waverly Hills

Waverly Hills Sanatoryumu deyim yerindeyse tarihe ad?n? alt?n harflerle yazd?rm??, uzun y?llard?r üzerine sayfalarca konu?ulan, yakla??k 107 y?ll?k bir yap?. Bu hastanede ya?anm?? olan trajediler bir yana, üzerine birtak?m paranormal durumlar da eklenince ortaya ak?l almaz bir tablo ç?k?yor. Hatta ald???m?z baz? duyumlara göre uzun y?llard?r kapal? olan hastane, ?imdilerde pek çok merakl? Amerikal?n?n da u?rak noktas?.

Amerika’n?n Kentucky eyaletinde yer alan gizemli hastane, ilk aç?ld??? dönemde yaln?zca tüberküloz hastalar?n? tedavi etmeyi amaçl?yordu

waverly_beds
Hastal?k yayg?nla?madan evvel, Waverly Hills Amerika’n?n en donan?ml? hastanesi olma unvan?na da sahipti.

Hastanenin kapasitesi ba?ta 400 hastayla s?n?rl?yd?. Dolay?s?yla bu say? artt?kça hastalara olan ilgi ve alaka da ayn? oranda azalmaya ba?lad?

waverly4

Ve tüberküloz hastal???n?n ilac? bulunana dek yakla??k 64 bin ki?i bu hastanede ya?am?n? kaybetti

4417601-576x338
Bahsi geçen ilaç Streptomisin ad?n? ta??yan antibiyotik bir ilaçt?r.

Hastal???n çaresinin bulunmas?yla birlikte de Waverly Hills’?n kapat?lmas?na karar verildi

1489343-640x427

Ancak hastanenin kapal? kalma süreci pek uzun sürmedi; 1 y?l kadar sonra yeni bir kullan?m alan?yla ak?l hastalar?na hizmet vermeye ba?lad?

waverlyhills

O dönemde de antibiyotik ilaçlar yayg?n olmad??? için, hastalar üzerinde birtak?m deneysel tedaviler kullan?l?yordu. Bu tedaviler de ço?unlukla ac? verici olup, deri tahribatlar?na yol aç?yordu

Screen Shot 2017-04-24 at 21.53.52
Birço?unun da ölümcül oldu?u kan?tl?d?r.

??te Waverly Hills’?n paranormal olaylar? tam da bu zamana denk gelir…

Screen Shot 2017-04-24 at 21.53.27

Hastane hakk?nda bilmeniz gereken bir di?er detay ise “Beden Tüneli” olarak adland?r?lan, di?erlerine kötü örnek olmamak ad?na ölen ve intihar eden hastalar?n cesetlerinin ta??nd???, 150 metrelik bir tünel

waverly-hills-sanatorium-abandoned-2

Bir di?er ad?yla “Ölüm Tüneli”nin içinde ko?an insanlar görüp, onlar?n a?lay?p gülmelerini duyan, f?s?lt?lar?n? i?iten tan?klar dahi var

littleboywaverly
Hatta zaman?nda bu ki?ilerin yak?nlar? dönemin sorumlu kurumlar?na bu durumu rapor etmi?, kurum konuyla ilgili say?s?z ?ikayet alm??t?r.

Hastanenin yak?nlar?nda ya?ayanlar da keza ayn? durumdan ?ikayetçi. Binan?n etraf?nda birtak?m gölgeler gördü?ünü iddia eden insanlar bile var

2517621-1024x768

Kayda geçen baz? bilgilere göre, sanatoryumu yaln?zca d??ar?dan izleyen birçok insan, bir kad?n?n camdan atlad???n? ancak yere dü?meden kayboldu?unu belirtiyor

ky-waverly-hills-4057

Ayn? sebeple hükümet de ?imdilerde buray? y?kmay? dü?ünüyormu?. Anlayaca??n?z bu mekana girmek pek ak?l kâr? bir i? de?il

Help-me-at-Waverly-Hills-tub-in-abandoned-tuberculosis-hospital

Bina ?u an yaln?zca paranormal ara?t?rmalar için kullan?l?yor…

182_1fact_or_faked__waverly_hills_sanatorium_lanisha_cole_photography_1__documentary_photographer_

Konuya ilgi duyanlar “The Ghosts of Waverly Hills Sanatorium” adl? filmi izleyebilirler. Tercihini korku filmlerinden yana kullananlara taraf?m?zdan ?iddetle tavsiye edilir!

S1

Kaynak: 1, 2 canada goose outlet canada goose outlet canada goose outlet

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ