Osmanlı’da 1680 Yılında Bir Kereye Mahsus Uygulanan Recm Cezası ve Hikayesi

Osmanl? Tarihi’nde sadece bir kere uygulanabilen recm cezas?n?n ayr?nt?lar? ancak günümüzde ortaya ç?kt?. 1680 y?l?nda Yahudi bir erkek ile Müslüman bir kad?n?n zina s?ras?nda yakalanmalar?yla gerçekle?en bu cezan?n belgelerinin Diyanet ??leri Ba?kanl??? Din ??leri Yüksek Kurulu Üyesi Ömer Menek?e taraf?ndan “Marife” dergisindeki makalesinde yay?nlamas?yla ortaya ç?kan bu hikaye o döneme dair konuyla alakal? ayd?nlat?c? verileri de gözler önüne seriyor.

1. “Recm cezas? ?slam hukukunda yer al?yor mu?” sorusu tart???lmaya hala devam ediyor.

19_Carosfeld_Stephen stoningArt on the www Stoning of Stephen, The Artist: CAROLSFELD, Julius Schnorr von Date: 1851-60 Technique: Engraving Location: Notes: From "Bibel in Bildern"
Kimi din adamlar? için Kur’anda geçmedi?i için böyle bir cezan?n mümkün olmad???n? savunurken kimi din adamlar? ise Hz. Muhammed’in hadisinde geçti?i için uygulanabilir oldu?unu savunuyor.

2. Osmanl? Dönemi’nde geçmi?te zina yapman?n cezas? padi?ahtan padi?aha farkl?l?klar gösteriyordu.

1048320_05d4530a483e52e396bd2a7fbe3961dd
Örne?in Fatih Sultan Mehmed zina yapandan para cezas? al?yor, Yavuz Selim’in sadrazam? Lütfi Pa?a zina suçlusu kad?n?n cinsel organ?n?n da?lanmas?n? emrediyordu…

3. San?yoruz ki en insafl?s? Üçüncü Ahmed idi. Öyle ki kendisi bu konuyla ilgili “Fazla üzerlerine gitmeyin; tenbih edip korkuttuktan sonra b?rak?n” emrini verirdi.

3-ahmet
?kinci Bayezid ise hem kad?na dayak at?lmas?n? hem de zina yapan erke?in cinsel uzvunun kopar?lmas?n? emrederdi…

4. Fakat 4. Mehmed zaman?nda Sultanahmet meydan?nda bir recm cezas? uygulan?r. Bu hadise ?stanbul’un Aksaray’da oturan Abdullah isimli bir adam?n kar?s?n? Rumeli kazaskerine ?ikayet etmesiyle gerçekle?ir…

Görsel temsilidir.
Görsel temsilidir.

5. ?ikayete göre kar?s? Mehmed k?z? Ay?e ayn? semtte ipekçi dükkân? i?leten Robin o?lu Mihail ile zina ediyordur. Bu ?ikayetin üzerine mahalleli zina yap?ld??? dü?ünülen eve bask?n yapar.

Görsel temsilidir.
Görsel temsilidir.

Ay?e ile Robin o bask?n esnas?nda yatakta suçüstü yakalan?r…

6. Beyâzîzâde’nin huzuruna ç?kart?lan san?klar, bask?n? yapan 23 ?ahidin “i? üzerinde” gördük beyan?yla kad?n recm ve erkekse kafa kesme cezalar?na çarpt?r?l?r…

1e

7. Robin’in idam cezas? hemen ertesi gün, Ay?e’nin recm cezas? ise ondan bir gün sonra Sultanahmet’teki burmal? sütunun orada gerçekle?ir…

1048320_c6a9c94e334734816edb33df9eec416c
Bu cezan?n uygulanmas?nda askerin devlete olan güveninin zedelenmemesi de dü?ünülerek hareket edildi.

8. Günümüz Türkçesi ile recm karar? metninin bir bölümü ?öyledir;

1048320_88f4ccb70a5c6188e053c6974d387978
Mehmet k?z? Ay?e’ye verilen recm cezas?n?n mahkeme sicilindeki kayd?.

??te, günümüz Türkçesi ile karar?n bir bölümü: “…?stanbul’da, Aksaray yak?nlar?nda, Muradpa?a Mahallesi’nde oturan ve bu yaz?l? belgenin düzenlenmesine sebep te?kil eden Mehmed o?lu Abdullah Çelebi, ?er’î mahkemede hâlen e?i olan ve ?ahsî hüviyeti ile bilinen Mehmet k?z? Ay?e’nin huzurunda davac? olarak ‘Ay?e, bu Cemâziyülevvel ay?n?n yirmi be?inci günü ö?len vakti, ad? geçen mahallede bulunan evimin d???nda olan küçük odada Balatkap?s?’nda oturan ve ?u anda duru?mada haz?r bulunan Robin o?lu Mihail adl? Yahudi ile kendi istekleri ile zina ederlerken yakaland?. Bu durumun sorulup gere?inin yap?lmas?n? talep ederim’ diye beyanda bulunmu?tur:

Mesele bunun üzerine Ay?e’ye sorulunca o da Yahudi ile ad? geçen odada ö?len vakti beraber bulundu?unu ikrar, lâkin zinay? inkâr etmi?; Abdullah Çelebi’den bu durum için delil getirmesi istenmi?, o da ayn? mahallede oturan güvenilir Müslümanlar’dan dört ki?inin ?ahitliklerine ba?vurmu?, onlar da zikredilen gün, vakit ve yerde Ay?e’nin s?rt üstü yat?p, Mihail’in de kendisiyle bilfiil ‘ke’l-mîli fi’l-mükhuleti’ yani ‘sürme çubu?unun sürmeye girdi?i gibi’ zina eder halde oldu?una ?ahitlik etmi?ler ve herbiri olay? en ince ayr?nt?lar?na kadar anlatm??lard?r. Bunlar?n da âdil ve ?ahitliklerinin muteber oldu?una dair mahallenin güvenilir kimselerinden 23 ki?inin ?ahitlikleriyle ad? geçen Ay?e’nin recmolunmas?na hüküm verilmi? ve bu belge istek üzerine yaz?lm??t?r. 27 Cemâziyelevvel 1091 (25 Haziran 1680).

Kaynak; 1 canada goose frauen canada goose frauen canada goose frauen

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ