Karanlık Bir Dünyada Geçen Azmin ve Başarının Öyküsü: Hellen Keller

Bakt???n? göremeyen, duydu?unu anlamayan ve sürekli konu?an çok bilmi?lerle dolu dünyam?zda gören bir kör, duyan bir sa??r ve kendini çok iyi ifade edebilen bir dilsizdi Helen Keller. Azmiyle, ba?ard?klar? ve yaratt?klar?yla milyonlarca insan için esin kayna?? ve ba?ar? örne?i oldu. Sahip olduklar?ndan bir türlü mutlu olmay?p sürekli ?ikâyette bulunanlara inat; Helen ve ya?am? boyunca ona rehberlik eden ö?retmeni Anne Sullivan, engellilerin ya?amlar?n? kolayla?t?rmak, sorunlar?na dikkat çekmek için pek çok önemli projeyi hayata geçirirken zorlu ama bir o kadar dolu ya?amlar? ile de tüm insanlara umut oldular. Mark Twain’in 19. Yüzy?l?n iki büyük ki?isinden biri olarak tan?mlad??? Helen KelIer’in sadece engellilere de?il tüm insanlara örnek olacak ya?am öyküsü…

1. ?nsan beyninin mucizesi

Mrs. Macy, Helen Keller and Committee, Flower Show
Hele Keller, tüm insanl?k için insan beyninin ne büyük mucizeler yaratt???n?n canl? bir kan?t?d?r. 1880 y?l?n?n 27 Haziran’?nda ABD’nin Alabama eyaletinin küçük bir kasabas? olan Tuscumbia’da sa?l?kl? bir bebek olarak dünyaya gelen ve henüz iki ya??n? doldurmadan geçirdi?i yüksek ate?li bir hastal?k nedeniyle görme, i?itme ve konu?ma yeteneklerini kaybeden küçük k?z karanl?k, kör bir kuyuya dü?er adeta. Bu rahats?zl?k onun d?? dünyayla olan tüm ba?lant?s?n? kopar?r, hayata tutunmay? ba?aran küçük k?z?n ya?am? tamam?yla de?i?ir.

2. Karanl?k ve sessiz bir dünya

2. Karanl?k ve sessiz bir dünya
Ailesi, birdenbire huysuz bir çocu?a dönü?en, s?k s?k sinir krizleri geçiren Helen’in görme, i?itme ve konu?ma yetene?ini yitirdi?ini fark ettiklerinde onun zihinsel yeteneklerinin henüz fark?nda de?ildirler. Çevresindekileri anlamaktan ve onlara kendini anlatabilmekten yoksun, karanl?k ve sessiz bir dünyan?n içinde kalan küçük k?z gittikçe h?rç?nla?arak etraf?n? k?r?p dökmeye ba?lar. Çaresizlik içinde olan ve bir aray?? ba?latan ailesi, okul ça??na gelen Helen’i e?itimi hakk?nda ak?l dan??mak üzere Doktor Alexander Graham Bell‘e götürür.

3. Graham Bell ve Anne Sullivan

3. Graham Bell ve Anne Sullivan
Telefonun mucidi olan Doktor Graham Bell, ayn? zamanda sa??r ve dilsiz çocuklara okuma yazma ö?retebilecek ö?retmenler yeti?tiren bir okul açm??t?r o y?llarda. Graham Bell, Helen Keller’in babas?na, Boston’daki Perkins Okulundan bir özel ö?retmen tutmas?n? tavsiye eder. Böylece yedi ya??ndayken Helen’in ya?am?na giren ö?retmen Anne Mansfield Sullivan onun için bir dönüm noktas? olur. Perkins Görme Engelliler okulundan yeni mezun olan 20 ya??ndaki bu genç kad?n Helen Keller’e ö?retmenlik yapmak üzere Tuscumbia’ya geldi?inde kar??s?nda duran konu?ma, görme ve i?itme engelli küçük k?z?n, insan beyninin do?ru kullan?ld???nda ola?anüstü bir kapasitesi oldu?unu tüm dünyaya gösterece?ini bilmiyordur henüz.

4. Sabr?n ve sevginin zaferi

4. Sabr?n ve sevginin zaferi
Helen ile Anne Sullivan bir araya geldikten sonra ileti?im kurman?n güzelli?i ile hayatlar?na bamba?ka anlamlar katmakla kalmay?p birlikte hayat? yeniden ke?federler. Ümit etme ve uza?? görebilme yetene?ine sahip büyük bir insan olan Anne Sullivan sabr? ve sevgisiyle bu küçücük çocu?a karanl?ktan ayd?nl??a giden yolda rehberlik yapar. Helen Kelle?, 1890’dan itiba?en konu?ma de?sle?i almaya ba?lar. Çok çabalamas?, konu?mas? için fa?kl? teknikle? denenmesine ?a?men Helen’in konu?mas?, Anne Sullivan ve bi?kaç yak?n?n?n anlayabilece?i sesle? ç?ka?mak seviyesine gelebili ancak.

5. Her ?ey su ile ba?lad?

5. Her ?ey su ile ba?lad?
Anne Sullivan, Helen’in kontrolsüz davran??lar?n?n insanlarla ileti?im kurmas?yla düzelece?ine inand??? için hemen bu yönde çal??maya ba?lar. Öncelikle ??aret dilini ve Braille Alfabesini ö?retir Helen’e. Nesneleri ö?retmek için eline yaz?lar yazar, nesnelere dokunmas?n? ve böylece onlar?n ne oldu?unu alg?lamas?n? sa?lar. Helen ö?renmeye “su” sözcü?ünden ba?lar. Ö?retmeni Anne, Helen’i tulumban?n yan?na götürüp tulumbadan su çeker, Helen’in elini oraya tutarak hemen ard?ndan eline “su” yazar. Yani, suyu ö?retmek için suya, topra?? ö?retmek için topra?a dokunmas?n? sa?lar. Helen, görme ve duyma duyular?n?n yerine dokunma ve koklama duyular?n? kullanarak insanlar?, canl?lar? ve hayat? anlamaya çal???r.

6. Kolejin ?eref talebesi

6. Kolejin ?eref talebesi
Asl?nda Anne Sullivan’?n kendisi de görme engelli say?l?rd?. Çok az görme yetene?i olan Sullivan’?n Helen Keller’e verdi?i e?itim ona sadece okuma, yazma ve konu?may? ö?retmekle kalmaz, normal bir e?itim almas?n? da sa?lar. On ya??na geldi?i zaman sa??r ve dilsiz i?aretleriyle derdini anlatabilecek hale gelen ve okumaya büyük bir hevesi olan Helen Keller, 1900 y?l?nda Radcliff Koleji’ne ba?lar ve 1904’te buradan bir ?eref talebesi olarak diplomas?n? al?r.

7. Hayat?m?n Öyküsü

7. Hayat?m?n Öyküsü
Ö?rencili?i s?ras?nda yan?ndan hiç ayr?lmayan Anne Sullivan, Helen Keller’in derslerini haz?rlamas?nda, okulda ö?rendiklerini evde tekrarlamas?nda yard?mc? olur ona. Helen’in tüm e?itimi boyunca ve ya?am?n?n ge?i kalan?nda Anne Sullivan hep onun yan?nda yer al?r. Helen ünive?sitede okudu?u y?llarda bir yandan da ya?am öyküsünü yazmaya ba?lar. Hem no?mal hem B?aille daktilosu ile yazd??? bu kitab? 1903’te yay?mlan?r. Ba?lang?çta çok sat?lmasa da “Hayat?m?n Öyküsü” adl? bu kita?, sonraki y?llarda bir klasik halini al?r ve 50 dile çevrilir.

8. Yeni aile, yeni fikirler

8. Yeni aile, yeni fikirler
Helen Keller ile ö?retmeni Anne, bu ilk kitab?n yay?mlanmas?n? sa?layan tan?nm?? sosyalist ve ele?ti?men John Albe?t Macy ile çok iyi dost olurlar. 1905’te Anne Sullivan, Albe?t Macy ile evlenir. Bu evlilik, Helen ile ö?retmeni Anne’nin ili?kisini fazla de?i?ti?mez. Helen a?t?k Macy ?ifti ile bi?likte Massachusetts’da ya?amaya ba?lar. Sosyalist dü?ünce ile tan??mas? da ayn? dönemde John Macy sayesinde olur. 1913’te Sosyalizm hakk?ndaki makalele?ini “?a?anl???n ??inden” adl? kitab?nda toplar. 1918’de üçlü New York’a yerle?ir.

9. Vodviller ve Film teklifi

9. Vodviller ve Film teklifi
Helen ve Anne bundan sonraki y?lla??n? dünyay? gezip konferanslar vererek ge?i?irler. Deneyimle?ini ve inançla??n? anlatt?klar? bu konferanslarda Helen’in konu?malar?n? Anne sözcük sözcük aç?klar. Ge?imle?ini bu konu?mala? ile sa?layan Helen ve Anne, 1918’den itiba?en bi? vodvil se?gilemeye ba?larla?. Helen’in ilk defa “su” sözcü?ünü anlad??? an? göste?en bu göste?i çok ilgi çeker. Hollywood’dan film ya?ma teklifi gelince hemen kabul ederler ve böylece Hellen’in hayat?n? anlatan bir film çekilir. Ancak Helen, 1919’da çekilen bu filmi hiç be?enmez ve film beklenen maddi kazanc? da geti?meyince ikili vodvil tu?nele?i ile hayatla??n? kazanmay? sürdürürler.

10. Anne Sullivan’dan sonra Polly Thomson

10. Anne Sullivan’dan sonra Polly Thomson
Helen ile Anne’nin bu vodvil turnelerinde kazand?kla?? pa?alar Ame?ikan Gö?me Engellile? Vakf?na geli? olur ve Helen Kelle?, toplanan ba???la?la görme engelli insanla??n ve ailele?inin ya?am ko?ulla??n? iyile?ti?meye büyük katk?da bulunur. 1921’de Helen’in annesi ?ate hayat?n? kaybedince tek ya?d?mc?s? ola?ak Anne kal?r. Ne va? ki o da ayn? y?l hastalan?r ve 1922’de yakaland??? b?on?it yüzünden sadece f?s?ldaya?ak konu?abili? hale gelir. Böylece Helen, sahnede yaln?z kal?r. 1914 y?l?ndan beri onlar?n yan?nda sek?ete? ola?ak çal??an Polly Thomson, Anne’nin ?olünü üstlenince bu güçlük de a??l?r ve bu gösteriler sayesinde vak?f i?in kaynak sa?lama i?i devam eder. 1931’de ?ngilte?e K?al ve K?aliçesi ile de tan???rlar.

1. Tüm dünyadaki görme engelliler için

11. Tüm dünyadaki görme engelliler için
1936’da Anne Sullivan’?n ölümünden son?a Helen, Polly ile be?abe? Connecticut’a ye?le?ir. II. Dünya Sava??’ndan son?a Helen ve Poly, çal??mala??n? sadece Ame?ikal? gö?me engellile? i?in de?il, tüm dünyadaki gö?me engellile? i?in sürdürerek Ja?onya, Avust?alya, Güney Ame?ika, Av?upa ve Af?ika’y? dola??rlar. 1961’de ilk kalp k?izini ya?ayan Helen, sosyal ya?amdan uzakla??r. Washington’da kat?ld??? son etkinlikte dönemin ABD Ba?kan Kennedy ta?af?ndan da Beyaz Sa?ay’da a???lan?r. Sosyal hayattan uzakla?sa da Helen Kelle? unutulmaz ve 1964’te ulusun en büyük sivil madalyas? olan Özgü?lük Madalyas?’n? Ba?kan Johnson’dan al?r. 1 Hazi?an 1968’de hayat?n? kaybeden Helen Keller’in külle?i ö?retmeni ve arkada?? Anne Sullivan ve Polly Thomson’?n yan?na gömülür.

12. Ya?anacak üç gününüz kald???n? dü?ünün

Helen Keller
Helen Keller ya?am? parmak uçlar?nda hissederek ya?arken, fiziksel engelleri olmamas?na ra?men “görmeden, duymadan” ya?ayanlara ?öyle sesleniyordu: “Yaln?zca üç gün daha görebilece?inizi dü?ünün. Nas?l tüm ayr?nt?lar? gördü?ünüzü anlayacaks?n?z. Üç gün daha i?itebilece?inizi dü?ünün. Her bir sesin, her bir notan?n nas?l özlemle ruhunuza doldu?unu göreceksiniz. Ya?anacak üç gününüz kald???n? dü?ünün. Ya?am?n tüm saniyelerini nas?l özlemle ya?ad???n?z? göreceksiniz.” michael kors tasche michael kors tasche michael kors tasche

ETİKETLER:
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ