İkinci Dünya Savaşı Sırasında Gizlice Kadın Haklarını Savunan Cesur Kadın

Mütevaz? ve s?radan bir ya?am süren Marie-Louise Giraud, II. Dünya Sava?? s?ras?nda gizlice kad?n haklar?n? savunan cesur bir kad?nd?. Bir denizcinin kar?s?yd? ve kahya ve çama??r y?kay?c? olarak çal??an iki çocu?un annesiydi. Gizli olarak gönüllülük esas?na göre kürtaj yapt? ve Nazi i?gali alt?ndaki Fransa’daki fahi?elere oda kiralad?. Kürtaj yapt??? ve ba?ka kad?nlar?n da yapmas?na yard?mc? oldu?u için idam edilen, döneminin a??r ?artlar?na ra?men kad?n haklar? savunucusu Marie-Louise Giraud’u yak?ndan tan?yal?m.

Marie, her kad?n?n anne olmak isteyip istememesine kendisinin karar verme hakk?na sahip oldu?una inan?yordu.

Meet-Marie-Louise-Giraud-the-last-woman-guillotined-in-France-1

?lk etapta kürtaj yapmaya ba?lamas?n?n temel nedeni de bu.

marie-louise-giraud-last-women-guillotined-france-performing- (1)

Kürtaj, devletin do?um oran?n? art?rma ve 1914-1918 sava??ndan sonra kalan nüfus bo?lu?unu doldurma arzusu nedeniyle o s?rada Fransa’da yasa d???yd?.

3-490-254

Ceza Kanunu, kürtaja izin vermek için ancak annenin hayat?n? hamileli?in tehlikeye att??? takdirde de?i?tirildi.

4-francemarch10

Bununla birlikte, Vichy rejimi, Almanya ?kinci Dünya Sava?? s?ras?nda Fransa’y? i?gal etti?inde, kürtaj? bir sermaye suçu haline getirdi.

5-1173714_620x410

Marie ?üphesiz cesaret gerektiren tehlikeli bir eylem yolunu seçti.

6-BBBK-Kurtaj

Marie, Cherbourg bölgesinde devlet politikalar?ndan gizli bir ?ekilde, toplamda yapt??? 27 kürtaj nedeniyle devlet yetkililerinin dikkat radar?na girdi ve tutukland?.

De-gaulle-radio-394x315

?kinci Dünya Sava?? s?ras?nda kürtaj “ulusa kar?? suç” olarak de?erlendirildi ve bu suçla itham edilenler ölüm cezas? ile cezaland?r?ld?.

CCXLV_12

Giraud 30 Temmuz 1943 sabah?, anne olmak isteyip istememesine bir kad?n?n kendisinin karar vermesi gerekti?ini savundu?u için, Juliet-Henry Desfourneaux adl? bir cellat taraf?ndan ceza evinde idam edildi.

9_nisannnn_fransa

Marie-Louise Giraud, kay?ts?zla?t?rma yasalla?t?rmas? üzerine, protestolar gerçekle?tirerek, kad?nlar?n do?um yapmak isteyip istemediklerine kendileri karar vermesine yard?mc? olmak için hayat?n? tehlikeye att?.

7-marie-louise-giraud-last-women-guillotined-france-performing-abor

1975 y?l?na gelindi?inde kürtaj Fransa’da, Sa?l?k Bakan? olarak görev yapan Simone Veil’in duyurusuyla yasal hale geldi.

10-marie-louise-giraud-last-women-guillotined-france-performing- (3)

Kaynak; 1 michael kors tasche blau michael kors tasche blau michael kors tasche blau

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ