Futbol Tarihinin Unutulmaz Başarı Öyküsü; Küllerinden Doğan Brian Clough ve Peter Taylor

?imdi sizlere sadece futbol tarihinin de?il genel olarak tarihin en uslanmaz, en h?rsl? ve en entrikal? futbol adamlar?yla tan??t?raca??z. 20. yüzy?l?n ta?ra tak?mlar?n? dünyaya tan?tan ve her zaman s?f?rdan ba?lay?p zirveye uzanm?? bunu da huy edinmi? bir ikili; Peter Taylor ve Brian Clough… ?imdi arkan?za yaslan?n ve bir efsane nas?l yarat?l?r konulu hikayemizi keyifle okuyun

Hartlepool United ile ba?layan efsane

Clough-Taylor-Feature
Brian ?ngiliz futbolunun ba?ar?l? isimlerinden biriydi. Gol makinas? seviyesine gelen Brian Clough, daha sonra teknik adaml?k kariyerine ad?m att? ve Hartlepool adl? bir tak?mda ileride büyük ba?ar?lara birlikte imza ataca?? Peter Taylor ile tan??t?. Taylor da eski bir defans oyuncusuydu fakat Clough kadar tan?nm?yordu. Zaten çok da fiyakal? olmak onun umurunda de?ildi. ?kili burada birkaç ba?ar? gerçekle?tirdikten sonra hayatlar?n?n dönüm noktas? olacak olan Derby Country tak?m?n?n yolunu tuttular.

 

Leeds ma?lubiyetiyle gelen durdurulamaz yükseli?i

pa-7376389
Yakla??k 15 y?ll?k ba?ar? öyküsü yazan Leeds United o y?llarda ?ngiltere’nin en iyi kulübüydü. O y?llarda Derby Country ise 2. ligin dibine batm?? bir tak?md?. Clough ve Taylor ikilisi ?ngiltere Federasyon Kupas?’nda (F.A. Cup) Leeds ile e?le?mi?ti ve bundan mutluydu. ?yi bir kadro kuran ikili Leeds kar??s?nda tutunamad? ve sahadan 5-0l?k net bir ma?lubiyetle ayr?ld?. Maçtan sonra Leeds’li oyuncular?n çirkefli?i çok konu?ulsa da özellikle Don Revie’nin Clough’un elini s?kmamas? ikili aras?nda bir rekabet olu?turdu.

Derby Country ekibini hiç kimse durduram?yor.

3583806633
Daha güçlü bir kadro kurulmu?, Peter Taylor ve Brian Clough adeta peri masal? yazmaya ba?lam??t?. Birinci lige yükselen ikili daha sonra üst üste ?ampiyon olan Leeds’i ma?lup etmi? ve ?ngiltere’de ?ampiyon olmu?tu. Clough yönetimin parasal bahaneleri ve engellerine medyada çok fazla vurgu yapsa da bunlar?n hiçbiri ba?ar?ya engel olmam??t?. Derby Country her ?eye ra?men iki teknik adam?n ellerinde yükseliyordu.

H?rs ve rekabet her zaman iyi de?ildir deyimlerinin kan?t?; K?r?lma an?

_68930562_cloughandtaylorforest
Derby art?k Avrupa tak?m? olmu?tur. ?imdiki ad? ?ampiyonlar Ligi olan Avrupa ?ampiyon Kulüpler Kupas?’nda yar? finale kadar gelmi? ve rakibi Juventus’la hafta aras? yar? final maç? oynayacakt?r. Fakat ondan önce Leeds maç? önlerindeki tek engeldir. Clough’un özellikle bu maçta tam kadro ç?kmas? ba?ta ba?kan olmak üzere birçok yönetici taraf?ndan tepkiyle kar??land?. Clough asl?nda önemsiz olan Leeds maç?n? büyütmü?tür ve as kadroyla sahaya ç?km??t?r. Elbette Leeds United tak?m? sahadaki sert futboluyla Derby oyuncular?n? biçip geçer ve Avrupa’da oynayacak adam kalmaz. Clough bu ma?lubiyetin sorumlusunu yönetimden çok ba?kan? gösterir ve blöf yapmak için istifalar?n? sunar. Fakat blöf yemez ve yönetim ikilinin istafalar?n? onaylar…

 

Taylor ve Clough için art?k tek çözüm yolu bir sahil kasabas?nda küçük bir tak?mla emekliliklerini beklemektir.

1979-clough-taylor_1371178i
Brighton Albion adl? bir kulüple anla?an ikiliden Clough bir türlü rahat edemez ve sürekli çirkefli?inden yak?nd??? ezeli rakibi Leeds’den gelen teklifi kabul eder. Taylor’u ikna etme çabalar? yetersiz kal?r ve tek ba??na Leeds United’?n yolunu tutar. Bunun sebebiyse Revie’nin art?k milli tak?m? çal??t?racak olmas?d?r.

“Kazans?n, çünkü bu taraftar kazanmaya çok al??t?.”

revieportrait
Don Revie’nin Leeds United’?n Clough ile birlikte ç?kt??? ilk maç?ndan önce söyledi?i cümle buydu. Fakat Clough Leeds United’?n ba?ar?lar?n? çirkeflikle kazand???n? ve asl?nda kötü olduklar?n? vurguluyordu. Daha ilk günden yönetimin tepkisini çekmi?ti. ?yi bir teknik adamd? fakat çok fazla konu?uyordu.

“Cehennem gibi geçen lanet olas? 44 gün”

damnedunited
Ba?ta Billy Bremner, Giles ve Norman Hunter olmak üzere oyuncular Clough’la uyum sa?layamad?. Maçlara daha sert ç?kt?lar ve Revie’nin ö?rencisi olduklar?n?, onu istemediklerini her zaman dile getirdiler. Eh Clough da çok hevesli de?ildi oyuncular?n fikrini de?i?tirmeye. Çok kötü geçen 44 günlük serüvenin ard?ndan Clough ile yollar ayr?ld?. Brian Clough art?k ülkenin en berbat teknik adamlar?ndan biri olarak lanse ediliyordu. Onun için teknik direktörlük bitme noktas?na gelmi?ti. O bu gidi?i ilk seferde “son” olarak bile nitelendirdi.

Pi?manl?k, özlem ve özür.

SdRfBPKYAPVdX3pN-636020346893911922
Clough bu kötüü süreçte en fazla Peter Taylor’un yoklu?unu çekmi?ti. Scout anlam?nda bir dünya markas? olan Taylor güneyde Brighton ile sessiz sakin kariyerini devam ettiriyordu. Bir gün Clough büyük bir pi?manl?kla kap?dan ç?k?p geldi ve Taylor’un ayaklar?na kapand?. En sonunda bar??an ikili bu kez durumu parlak olmayan 2. lig ekiplerinde bir ta?ra kulübü olan Nottingham Forest ile anla?t?lar.

 

Nottingham Forest bugün ad? ?ampiyonlar Ligi olan Avrupa ?ampiyon Kulüpler Kupas?’n? kazand?.

I-BELIEVE-IN-MIRACLES-Documentary
1979 sezonunda ikili küllerinden do?up bu i?in en iyisi olduklar?n? kan?tlad?lar ve yine s?f?rdan ba?layarak dünyay? Nottingham Forest efsanesi ile tan??t?rd?lar. Tüm Avrupa bu tak?m?n oynad??? futbolu konu?uyordu.

Ve ayn? kupay? 1980’de bir kez daha kazand?lar.

clough_taylor_munich79

Peter Taylor ve Brian Clough ikilisi dünyaya gelebilecek en iyi iki teknik adam olarak an?l?yor ve ayr?ca bu ikili hiçbir zaman Milli tak?m? çal??t?ramam?? en ba?ar?l? teknik direktörler olarak da biliniyor.

Brian-Clough-Life-in-Pictures

?ngiltere Milli Tak?m?’na giden Don Revie ise orada da tutunamad? ve Katar’a gitti. Yolsuzluk suçlamalar?n?n hedefi olan Revie’nin ba?ar?lar? resmen haf?zalardan silindi.

reviecoat

 

Futbol dünyas?n?n bu ba?ar? öyküsü ise 2009’da Damned United (Lanet Tak?m) filmiyle beyaz perdeye aktar?ld?.

800_damned_united_blu-ray6-thumb cgdamenoutlet cgdamenoutlet cgdamenoutlet

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ