Dünya Tarihinin En Ünlü 12 Efsane Korsanı

Hepimiz en az?ndan bir korsan filmi izlemi?izdir. Hatta birço?umuz ?u an “Black Sails”e fena durumda ba?lanm?? durumda. Peki kim bu korsanlar ve izlediklerimizin kaç? gerçekten var oldu? ??te dünyaya ba?kald?rmay? ve dünyan?n güçlü donanmalar?na kar?? sava?may? göze alm??, efsanelere konu olmu? bu sava?ç?lar?n en ünlüleri.

1. Dudak Sevdal?s?, Do?u?tan Korsan: Edward Lowe

edward lowe
1600’lerin sonunda Londra’n?n Westminster bölgesinde do?an Edward Lowe, daha ya?am?n?n ilk y?llar?nda yankesicilik yapmaya ba?lad?. ?ngiltere’de tutunmas? zor gözüken bu gözü pek genç daha iyi bir ya?amdan ziyade, i?ledi?i suçlardan kaçmak için Boston’a göç etmek zorunda kald?.

Hayat?na s?f?rdan ba?lamak ümidi ile düzgün bir yerde çal??maya ba?lad?. Ancak bu umutlar Lowe’un bir çete ile Honduras’a gitmesi ile son buldu. Lakin bu son, bir efsanenin ba?lang?c? olacakt?, zira Lowe çetesi ile birlikte yapt??? vurgunlar ile çok geçmeden zaman?n en ünlü korsanlar?ndan biri durumuna geldi.

Lowe korsanl??? kadar ac?mas?zl??? ile tan?nm?? biriydi. Efsanelere göre Lowe’un eline dü?en ?anss?z mürettebat?n dudaklar? kesilip ve pi?irilerek kurbana yedirilirmi?. Lowe’un sonu ise birçok korsan gibi yine denizde olmu?; ünlü korsan yakaland??? bir f?rt?na sonucu tüm mürettebat? ile Atlantik’in derinliklerine gömülmü?.

2. K?z?ldeniz’in Karanl?k Efendisi: Thomas Tew

thomas tew
?ngiltere do?umlu Thomas Tew, ço?u fakir aile gibi çareyi yeni dünyada arayanlardan. Lakin Tew da ço?u göçmen gibi kurtulu?u indi?i gibi bulamayanlardand?. Hal böyle olunca Tew, çok geçmeden yeni memleketi Rhode Island’? da daha büyük bir umut için b?rak?p kendini denizlere ad?yor.

Tew, ismini korsan dünyas?na çok büyük bir vurgun ile duyurmaya ba?ard?. Zira kendisi, say?s? az olan mürettebat? ve zay?f gemisine ra?men o zamanlarda Osmanl? ?mparatorlu?u kontrolünde olan K?z?ldeniz’den geçen ve 300 ki?ilik mürettebat? bulunan bir Hint ticaret gemisini ele geçirmeyi ba?arm??t?.

Bu vurgun ile Tew, ünlü olmakla kalmay?p dünyan?n en varl?kl? korsanlar?ndan biri olmay? ba?ard?. Ancak Tew’a tüm bu güzellikleri sunan K?z?ldeniz, ayn? zamanda onun sonunu da getirmi?ti. Tew ve ekibi kolay lokma olarak gördükleri bir Müslüman ticaret gemisine sald?rm?? ancak çat??man?n sonucunda Tew öldürülmü? ve mürettebat? teslim olmu?.

3. ?ngiliz yönetimini ç?ld?rtan korsan: Calico Jack

calico jack
S?radaki ünlü korsan?m?z “Black Sail” dizisinden yak?ndan tan?d???m?z John Rackham, nam-? di?er Calico Jack. Kendisi korsanl???ndan çok, özel hayat? ve mürettebat stratejileri ile bilinir.

Kaptan Calico Jack zaman?n en ünlü korsanlar?ndan Charles Vane’in mürettebat?ndayd?. Ancak mürettebat?n kaptan Vane’e kar?? isyan etmesi kaptan Calico Jack’in geminin yeni kaptan? olmas?na sebep oldu. Kaptan Calico Jack o dönemin en ünlü iki kad?n korsan? olan Anne Bonny ve Mary Read’in mürettebat?na kat?lmas?n? sa?lad? ve bu durum Kaptan Jack ve gemisinin ününe ün katmay? ba?ard?.

Ancak Kaptan Calico Jack’in bu ünü onun sonu olmu?tu. Zira ?ngiliz yönetimi bu korsan?n verdi?i zararlardan dolay? fazlas?yla sinirlenmi?ti. Sadece bu ekibi yakalatmak için Nassau’ya bir sava? gemisi gönderip Kaptan’? yakalatt? ve kellesini uçurdu. Anne Bonny ile Mary Read’in canlar? ba???lan?p -ikisi de hamile olarak- hapse at?ld?.

4. Cervantes’in Ba? Belas?: Arnavut Mami

arnaut mami
Adriyatik ve Akdeniz k?y?lar?nda korsanl?k yapan Arnavut Mami, gerekti?inde Osmanl? donanmas?n?n ça?r?lar?na uyup sava?lara kat?l?rd?. Bu sava?lar?n birinde, ?spanyollar’la ya?anan bir çarp??mada Arnavut Mami’nin tayfas? “Sol” adl? ?spanyol sava? gemisini ele geçirdi.

Ancak Arnavut Mami’nin hikâyesini daha da ilginç k?lan k?s?m, “Don Ki?ot”un yazar? Miguel de Cervantes’i esir almas? oldu. Küçük kad?rgas? ve az say?da mürettebat? ile “Sol” adl? sava? gemisine ç?kan ve geminin kontrolünü eline geçiren Mami, gemide bulunan Cervantes’i de esir ald?.

Cervantes serbest kal?p modern edebiyat?n milad? kabul edilen “Don Ki?ot”u yazmaya ba?lad???nda, Arnavut Mami art?k Osmanl? donanmas?n?n amirallerinden biri olmu?tu.

5. Kafas? Dumanl? Deniz ?eytan?: Blackbeard (Karasakal)

Blackbeard korsan
Bilindi?i gibi Karayipler -veya eski ad?yla Bat? Hint Adalar?- korsanlar?n üssü konumundayd?. Dünyan?n her yerinden korsan?n bulundu?u bu bölgenin en efsanevi korsanlar?ndan biri ise Karasakal’d?. Edward Teach nam-? di?er Karasakal korsanlar?n alt?n dönemi olarak adland?r?lan y?llarda ya?ad?.

“Queen Anne Revenge” adl? gemisi zaman?n en güçlü korsan gemilerinden biri olarak görülüyordu. Anlat?lanlara göre Karasakal her zaman ‘tricorn’ ?apka giyer, gö?sünde de birkaç farkl? silah bulundururdu ve girdi?i tüm çat??malardan evvel sakal?nda saklad??? Hint kenevirli piposunu ç?kart?p yakard?.

Onun kar??s?nda sava?anlar onu gördüklerinde kafas?ndan duman tüten ?eytan? gördüklerine inan?rlard?. Zira kendisi oldukça ac?mas?z bir sava?ç?yd?. Ancak ilginçtir ad? daha ya?arken efsane olan Karasakal’?n hiçbir resmi raporda adam öldürdü?üne dair herhangi bir yaz? bulunmamaktad?r.

Kaptan Karasakal’?n ölümü ise di?er korsanlar?n aksine mürettebat isyan?ndan veyahut resmi donanmalardan de?il, para avc?lar? taraf?ndan olmu?. Karasakal’?n durumu ve konumu onun ba??na oldukça yüksek bir miktar ödül konmas?na neden olmu?; bu da onun sonunu getirmi?. Efsaneye göre ba?? kopar?lm?? ?ekilde denize at?lan Karasakal’?n ba?s?z bedeni gemi etraf?nda 3-4 kere yüzerek tur att?ktan sonra ortadan kaybolmu?.

6. Kibarl?ktan Ölen Korsan: Edward England

Herhalde “Kibarl?ktan öldü” deyimi en çok Kaptan Edward England’a yak???yordur. Zira kendisi korsan olmas?na ra?men di?er korsanlardan oldukça farkl? bir yap?ya sahipti. Edward ço?u korsan?n aksine rom yerine bir bardak çay? tercih eden asil bir kaptand?. Ele geçirdi?i gemilerden kalan denizcileri onlar sald?rmad??? sürece öldürmezdi, hatta serbest b?rak?rd?.

Ancak Kaptan Edward England’?n bu kibarl???n?n “Casandra” adl? bir ?spanyol gemisinin ele geçirilmesinden sonra da sürmesi ve ?spanyol denizcileri öldürmeyi istememesi korsanlar?n isyan etmesine neden oldu; ba?kald?ran tayfa, kaptan? gemiden sürüp Madagaskar’da be? paras?z olarak b?rakt?.

Kaptan Edward England korsanlardan kurtulmay? ba?armas?na ba?ard? ancak onu bu sefer ba?ka bir zorluk bekliyordu. Açl?k! Eski kaptan, hayat?n?n son günlerini Afrika’da dilenerek geçirdi ancak bu duruma çok dayanamad?.

7. Yürek Yiyen Kaptan: Francois l’Olonnais

francois l'olonnais
Frans?z as?ll? korsan Francois l’Olonnais Amerika’da zengin bir ailenin yan?nda hizmetçi olarak çal???yordu. Ancak hayattan daha fazlas?n? isteyen Francois, New Orleans’taki korsanlara kat?lmaya karar verdi ve bu karar?n?n ard?ndan h?zl? bir ?ekilde kaptanl??a kadar yükseldi.

Kaptan Francois’y? di?er korsanlardan ay?ran en önemli ?ey sald?r? noktalar?yd?. Kaptan Francois gemilerden çok limanlara sald?rmay? severdi ve bu konunun en iyisiydi diyebiliriz. Özellikle Orta Amerika bölgesindeki sahil kasabalar?n? basan Kaptan, ço?u korsan gibi oldukça ac?mas?z biriydi.

Efsaneye göre Kaptan Francois bast??? köylerden yakalad??? ?spanyol askerlerinin kalplerini ç?kart?p yiyordu. Bu ac?mas?z korsan?n sonu da kendine yak???r bir ac?mas?zl?kta oldu. Gemisi Panama k?y?lar?nda karaya oturunca Kaptan ve mürettebat?, yerliler taraf?ndan yakaland? ve ac?mas?zca katledildi.

8. Denizlerin Babas?: Oruç Reis

oruc reis
Barbaros Hayrettin’in a?abeyi Oruç Reis de karde?i gibi Midilli adas?nda do?du. Vardari Yakup A?a’n?n dört o?lundan biri olan Oruç, zaman?n standartlar?na göre iyi bir e?itim ald? ve Akdeniz’in olmazsa olmaz? olan ?talyanca, Frans?zca, ?spanyolca ve Rumcay? ö?rendi.

K?sa zamanda gemi sahibi olan Oruç, mal ta??yarak denizcili?e ba?lad?. Ancak bir keresinde karde?i ?lyas ile seferdeyken kar??lar?na Rodos ?övalyeleri’nin gemisi ç?kt?. Çarp??mada ?lyas Reis hayat?n? kaybederken Oruç Reis esir al?nd?. Uzun u?ra?lar sonucu hapishaneden kurtulan Oruç Reis önce Memlûk Devleti’nde sonra da Osmanl? donanmas?nda görev ald?.

?ehzade Korkut taraf?ndan 24 gemi verilen Oruç Reis, böylece Akdeniz’de gitmedik yer b?rakmayarak birçok bask?n yapt? ve birçok gemi ele geçirdi. Küçük gemilerle büyük sava? gemilerini alt etmesi Oruç Reis’in tüm Avrupal? denizciler taraf?ndan tan?nmas?n? sa?lad?.

Cezayir’in kontrolünü sa?layan Oruç Reis o bölgede güç durumda olan Emeviler’e birçok yard?mda bulundu ve bundan dolay? Baba Oruç lakab?n? ald?. Oruç Reis, Tilimsan’da ?spanyollar’a kar?? verdi?i sava?ta son ana kadar sava?arak hayat?n? kaybetti.

9. Kaptan-? Derya K?z?l Sakal: Barbaros Hayrettin Pa?a

Film veya dizilerden görmü?sünüzdür, korsan kaptanlar?n ço?u onlar? takip edecek bir mürettebat? ve bir gemileri oldu?unda kendilerini çok daha iyi ve güçlü hissederler. Ancak Barbaros Hayrettin Pa?a bu korsanlardan biraz farkl?yd?. Çünkü onun, b?rak?n onu takip edecek bir mürettebat ile gemiyi; kendi filosu, hatta kendi devleti bile bulunuyordu. Bu da Kaptan-? Derya Barbaros Hayrettin Pa?a’n?n büyüklü?üne dair bir fikir verebilir.?

Baba Oruç Reis’in küçük karde?i olan Hayrettin Pa?a’ya k?z?l sakal?ndan dolay? Avrupal?lar taraf?ndan Barba Rossa (K?z?l Sakal) lakab? tak?ld?.

A?abeyi Oruç Reis ile birlikte Akdeniz’de büyük vurgunlar yapan karde?ler bunlarla yetinmeyip toprak edinmeye ba?lad?lar ve çok geçmeden Cezayir vilayetinin kontrolünü sa?lad?lar. Zaten tek ba?lar?nda birçok devletin donanmas?na boyun e?diren Barbaros ve karde?leri, Hayrettin Pa?a’n?n Osmanl? donanmas?na kat?lmas? ile Akdeniz’i “Türk gölüne” çevirdi.

10. ?spanyol Donanmas?n?n Korkulu Rüyas?: Sir Francis Drake

sir francis drake
Francis Drake de Osmanl? korsanlar? gibi part-time korsanlardan. Yani yeri geldi?inde devlet donanmas? bayra??n? çekip dü?man güçlere kar?? sava??rken, yeri geldi?inde (devlet izni ile) di?er ülkelerin gemilerine korsan bayra?? ile sald?r?yordu.

?spanyol donanmas?n?n korkulu rüyas? olan Francis Drake, 16. yüzy?l?n en ünlü korsan?yd?. Kraliçe Elizabeth ad?na ?spanyollar’a kar?? s?k s?k sava?a giren Kaptan Drake, ?spanyol gemilerine verdi?i büyük zararlarla tan?n?yordu. Özellikle Karayipler’deki ?spanyol ticaret gemilerine yapt??? bask?nlar, Kaptan Drake’in muazzam bir zenginli?e kavu?mas?n? sa?lad?.

11. Bir Acayip Uzakdo?u Kas?rgas?: Ching Shih (Cheng I Sao)

ching shih
Ching Shih ya da bilinen ad?yla Cheng I Sao korsanl?k tarihinin en ilginç hikâyelerinden birine sahip. Kaptan Sao, dünyan?n en az?l? ve en güçlü kad?n korsan?yd?. Korsan bir kaptan olan kocas?ndan e?itlik hakk?n? kazand?ktan sonra, kocas?n?n evlatl?k o?lunun yönetti?i gemide görev ald?.

Zamanla kaptanl??a ula?an Kaptan Sao, kontrolündeki 1.500 gemi ve 80.000 ki?ilik korsan ordusuyla muazzam bir güce kavu?tu. Kaptan Sao bulundu?u bölgedeki neredeyse tüm sahil kasabalar?na ve ?ehirlere bask?n düzenliyor, onlar? vergiye ba?l?yordu. Eski bir hayat kad?n? olan Cheng I Sao’nun bu yükseli?i zaman?n Çin yönetimini tela?land?rd? ve müzakerelere zorlad?.

Çin yönetimi, Cheng I Sao’ya ve mürettebat?na, yürüttükleri faaliyetleri durdurmalar? ?art?yla genel af önerdi. Cheng I Sao ve mürettebat?n?n o zamana kadar elde etti?i servet de onlara kalacakt?. Bu teklifi kabul eden Kaptan Sao, evlatl?k o?lu ile evlenerek kumarhane ve genelev açt?. Mürettebat?n?n büyük bir bölümü ise Çin donanmas?na kat?ld?.

12. Bonus: Tabii ki Kaptan Jack Sparrow:)

https://www.youtube.com/watch?v=MvTZnkdyxMk michaelhandtasche michaelhandtasche michaelhandtasche

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ