Cephede 194 Askerin Hayatını Kurtaran Kahraman Güvercin Cher Ami’nin Cesur Hikayesi

Hayvanlar antik ça?lardan beri insanlar?n birçok konuda yard?m?na ko?uyor ve hatta insanl???n utanç tablolar? olan sava?larda dahi onlar? yaln?z b?rakm?yor. Cephede yan yana mücadele veren hayvanlar sadece dört ayakl? olanlar de?il bu arada, her biri kendine dü?en ve yapabilece?i düzeyde katk?s?n? sunuyor. Büyük, küçük… Zira o küçük ad?mlar yeri geliyor yüzlerce insan?n hayat?n? da kurtarabiliyor. O kahramanlardan biri Cher Ami, Türkçesi “Biricik Arkada??m” olan bir posta güvercini…

Birinci ve ?kinci Dünya Sava??’nda Amerikan askerleri için haberle?meyi sa?lam?? kay?tl? 200.000’den fazla güvercinden biriydi Cher Ami.

cher_ami (4)

Hayati önem ta??yan binlerce mesaj? ta??yarak binlerce hayat? kurtarm??lard?. Cher Ami ise 3 Ekim 1918’de Argonne sava??nda kahraman olacakt?.

cher_ami (7)

500 kadar Amerikan askeri Argonne hatt?nda Alman güçleri taraf?ndan çevrelenmi? ve kapana k?s?lm??lard?.

cher_ami (5)

Yiyecekleri tükenmi?, mühimmatlar? bitmi? ve k?r?lm?? umutsuzca yard?m gelmesini beklerlerken en kötü senaryolardan biri daha oldu.

cher_ami (10)

Kendi müttefikleri taraf?ndan dü?man san?l?p yayl?m ate?ine tutuldular ve a??r kay?plar ya?ad?lar.

cher_ami (1)

Bir yandan bu dü?man, di?er yandan müttefikleri aras?nda kalan askerlerin yan?nda sadece 3 güvercin vard? haber yollayabilecekleri.

cher_ami (1)

?lk iki güvercin havaland?klar?ndan k?sa bir süre sonra dü?man güçleri taraf?ndan ne yaz?k ki hayatlar?n? kaybettiler.

cher_ami (9)

Geriye sadece Cher Ami kalm??t?. 194 askerin hayat? bu güvercinin kanatlar?ndayd? ve son bir umutla onu da gökyüzüne b?rakt?lar.

cher_ami (16)

“276.4 paralelindeyiz. Kendi müttefiklerimiz üzerimize ate? açt?. Tanr? a?k?na, durdurun bunu!”

cher_ami (8)

Cher Ami semada süzülürken edilen ate?lerden yara ald?, irtifa kaybetti fakat nas?l olduysa minicik bedeniyle kalkt? ve uçmaya devam etti.

pigeon relesing

Yaral? bir ?ekilde 25 mil uçan ve yakla??k 25 dakika sonra posta güvercinlerinin merkezine kondu?unda vücudu kan içindeydi, gözlerinden biri kapanm??t? ve tek aya??n?n üzerinde sekiyordu.

cher_ami (12)

Sa?l?k ekipleri taraf?ndan müdahale edilip sa?l???na kavu?turulan Cher Ami sayesinde 194 askere yard?m gönderilebildi ve hayatlar? kurtar?ld?.

cher_ami (15)

 

Cher Ami’ye geçirdi?i kazadan sonra kaybetti?i aya?? yerine tahta bir ayak daha yap?ld? ve bu kahraman güvercin 1 sene daha hayat?na devam etti.

cher_ami (3)

Heykelleri de dikilen bu cesur güvercinin hikayesi tarih sayfalar?nda kalsa da kurtard??? hayatlara minnettarl?k hep devam edecek.

cher_ami (14)

Kaynak: 1 cgparkas cgparkas cgparkas

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ