Cadı Korkusuyla Yüzleşebilenlerin Keyifle Okuyacağı Dünya Mitolojisi’nden 17 Cadı Figürü

Cad?lar, büyücüler, büyüler, iksirler… Binlerce y?ld?r akl?m?z? ba??m?zdan alan, irademize ve kaderimize iste?imiz d???nda müdahale edip yön verebilecek güce sahip olduklar?na inan?lan varl?klar… Ço?unlu?u al???lm???n d???nda güzel ve ba?tan ç?kar?c? olan cad?lar hemen her kültürde nesiller boyu bilgeli?in ve ayn? zamanda kötülü?ün objeleri oldular ve bu yüzden cad?l?k emareleri gösteren kad?nlar? canl? canl? yakmakta hiçbir beis görülmedi. Yakmakla bitmeyen cad?lara her gün Cad?lar Bayram? diyerek, pek çok farkl? kültüre ait cad? figürlerini sizler için toparlad?k. Cad? korkusuyla yüzle?mek ad?na a?a??dakileri atlamadan okuyabiliyor musunuz? Kendinizi bir s?nay?n, bakal?m…

1. Kikimora

1-Kikimora
Ad?n?n telaffuzu son derece e?lenceli olan Kikimora, Slav kökenli mitolojik bir yarat?k. Her ?eyden önce sayg? görmesi gereken bir hane ruhu. Eril hane ruhu kötücül Domovoi’ye e?de?er ve onun görece iyi huylu e?i. Varl???, evde görülen ?slak ayak izleri ile anla??l?r. Genelde evdeki oca??n arkas?nda ya da mahzende ya?ar ve yiyecek pe?indeki farelerin ç?kard??? t?k?rt?lara benzer sesler ç?kar?r. Peki Kikimora’y? bir cad? k?lan nedir? Kikimora, genelde zarars?zd?r ancak ona sayg?s?zl?k yap?ld??? taktirde evde ?sl?klar çalacak, bula??klar? k?racak ve etrafa bir ?eyler f?rlatacakt?r. Ad?n?n ço?ulu olan “Kikimory” Rus folklorunda “uyku felci”nin geleneksel ad?d?r.

 

2. Circe (Kirke)

2-Kirke
Homeros’un Odysseus’undaki ünlü karakterlerden biri olan Kirke, Odysseus’un sevgilisi, büyücü tanr?çad?r. Aiaie adas?nda ya?ayan Kirke, baz? kaynaklarda Helios ile Okeanos’un k?z? olan Perseis’in k?z?, baz? kaynaklarda Helios ile Hekate’nin k?z? olarak geçer. Adan?n nerede oldu?u günümüzde belli de?ildir fakat Kirke’nin yurdu büyük ihtimalle ?talya’dad?r. Avc?lar? ve denizcileri uyu?turduktan sonra onlar? kurt, aslan ve di?er her türlü hayvana dönü?türmek gibi tuhaf bir hobisi vard?r. Kimisi pul koleksiyoncusudur; Kirke ise özellikle erkekleri hayvana dönü?türerek, onlar?n koleksiyonunu yapar. Odysseus, Aiaie’yi ziyaret etti?inde Kirke, onun arkada?lar?n? domuza çevirir. Tanr? Hermes, Odysseus’un yard?m?na ko?ar; Kirke ona sihirli ?arab? içirece?i anda, içine Hermes’in Kirke için kopard??? Moly adl? sihirli bir bitkiyi atar ve k?l?c?yla sald?r?p tanr?çay? alt ederek, kendisine ve arkada?lar?na bir kötülük yapmayaca??na söz verdirir. Kirke, Odysseus’un gücü kar??s?nda ?a??r?r, erkekli?ine a??k olur ve onu yata??na ald?ktan sonra arkada?lar?n? da tekrar insana dönü?türür. Odysseus böylece Ithaca’ya dönmeden önce Kirke’nin kona??nda bir y?l? a?k?n bir süre kal?r. Bu ortam?n diledi?i gibi keyfini sürer.

3. Morgan Le Fay

3-Morgan-Le-Fay
Ço?u insan, Kral Arthur efsanesini ve onun arkada?? güçlü büyücü Merlin’i bilir. Fakat pek az? Morgan Le Fay ya da Morgaine olarak bilinen karakteri an?msar. Genel kabule göre; Kral Arthur’un üvey k?z karde?i ve Avalon’un leydilerindendir. Hakk?nda yaz?lm?? ve söylenmi? birçok rivayetin ba??nda cad?l??? ve Kral Arthur’a kar?? kurdu?u kumpaslar gelir. Bütün bunlar?n temelinde ise, ya?ad??? dönemde Britanya, Hristiyanl??? çok çabuk benimserken onun eski pagan dinine ba?l? kalmas? ve önde gelen temsilcisi haline gelmesidir. Bir efsaneye göre; kadim pagan dininin ba? rahibesi ablas? Morgause’la yak?n ili?kileri nedeniyle cad? oldu?u kan?s? yayg?nd?r. Baz? efsaneler ise do?rudan Morgause ile ayn? ki?i oldu?unu söyler. Teyzesi Vivien taraf?ndan küçük ya?ta Avalon’a götürülür, orada rahibelik e?itimi al?r. Vivien’den sonra “gölün leydisi” olur. Kelt kültüründe din görevlisi, ?ifac?, alim ve büyücülük görevlerini yerine getiren güçlü bir “druid”dir, kendisinden oldukça korkulur. Lancelot’a a??k oldu?u, bu yüzden Guinevere’den hiç hazzetmedi?i de rivayet edilir. Nihai kaderi bilinmeyen Morgaine karakteriyle yak?ndan ilgilenenlerin, hikayeye farkl? bir bak?? aç?s?ndan ele alan Anjelica Huston, Julianna Margulies ve Joan Allen’l? 2001 yap?m? “The Mists of Avalon” mini dizi-filmi izlemelerini; ayr?ca Eva Green severler için kendisinin Morgaine’i oynad??? Camelot dizisine de bir bakmalar?n? tavsiye ederiz.

4. Endor Cad?s?

4-Endor Cad?s?
Endor Cad?s? asl?nda kötü niyetli bir cad?dan ziyade görmezden gelinemeyecek bir medyum. Hikayeye göre; ?srail Kral? Saul, Filistinlileri nas?l yenece?ine dair cevaplar için Tanr?’n?n bilgeli?ini ister fakat ülkedeki tüm ruh ça??ran nekromanslar? ve büyücüleri krall???ndan sürgün etmi?tir. K?l?k de?i?tirerek yard?mc?lar?ndan birinin buldu?u Endor Cad?s?’na gider. Cad? ona kendi koydu?u kanunu hat?rlat?nca, Kral Saul, verece?i bilgi kar??l???nda ba??na hiçbir kötülük gelmeyece?ine dair söz verir. Cad? bunun üzerine ?srail’in bir önceki Kral?, Peygamber Samuel’in ruhunu ça??r?r ve Filistinlilerin nas?l yenilece?ini söylemek yerine, krala sava?ta üç o?luyla birlikte ölece?i ve ?srailliler’in Filistinlilere yenilece?i kehanetinde bulunur. Saul bu kehanetten ötürü deh?ete dü?er. Endor Cad?s?, Saul’un üzüntüsünü görünce onu rahatlatmaya çal??an hatta ona yiyecekler ikram eden ço?unlukla sempatik biri olarak tasvir edilir. Ertesi gün sava?ta yaralanan Saul, korku içinde kendini öldürür. Cad? da, teknik olarak Saul’un yenilmesine ve kendisini öldürmesine yol açan bir arac? haline gelir.

5. Jenny Greenteeth

5-Jenny-Greenteeth
?ngiltere’nin farkl? bölgelerinde Ginny, Jinny, Jeannie veya Jenny olarak bilinir. Jenny Greenteeth, çocuklar? ya da ya?l?lar? s?rf e?lenmek maksad?yla kas?tl? olarak bo?an bir nehir cad?s?d?r. Baz? efsanelerde çocuklar? ve ya?l?lar? ayart?r; baz?lar?nda ise kurbanlar?n?n çekti?i ac?dan zevk alan bir sadisttir. S?kl?kla ye?il bir cilde, up uzun saçlara ve ustura gibi keskin di?lere sahip bir varl?k olarak tasvir edilir. Muhtemelen ö?leden sonra yüzmek isteyen çocuklar?n bo?ulmalar?n? önlemek ad?na nehirlerden uzak tutmak için uydurulmu?tu. Slavlar’da “Rusalka” Japonlar’da “Kappa”, Avustralya’da “Bunyip” ve Jamaika’da “River Mumma” (Nehrin Annesi) ad?yla çok benzer cad? figürleri bulunuyor ve hepsinin de ayn? amaca hizmet etti?i dü?ünülüyor.

6. Chedipe

6-Chedipe
Sanskritçe’de “fahi?e” demek olan Chedipe, bir tür cad?-vampir. Chedipe do?um s?ras?nda ölen veya intihar eden ve t?pk? “succubus” gibi erkeklerin rüyalar?na girip, onlarla sevi?en varl???n Hintliler’deki kar??l???. Godavari Nehri civar?ndaki geleneklerde kendine yer bulan Chedipeler, Hindu tap?naklar?nda tanr?lara adanm?? olarak ya?ayan ve genellikle “tap?nak fahi?eleri” olarak görülen “devadasi”ler ile ili?kilidirler. Baz?lar? ölümsüz olabilir. Yaln?zca do?umda ölen ya da intihar eden kad?nlar ve fahi?eler Chedipe olabilirler. Ay?????nda bir kaplan s?rt?nda seyahat eder. Bir evin kilitli kap?lar?n? sihirle açar ve ç?plak halde içeri girdi?inde hiçbir ruh uyanmaz ya da onu fark etmez çünkü ev sakinlerini büyü yaparak derin bir uykuya sokar. Daha sonra erkeklerin kan?n? ayak ba?parma??ndan emer ve hiçbir iz b?rakmadan ortadan kaybolur. Baz? gelenekler, onun evin en güçlü erke?ini seçti?ini söyler; baz?lar? ise yaln?zca ho?lanmad??? erkekleri hedef ald???n?… Kurban sabah uyand???nda Chedipe’nin ziyaretine ili?kin hiçbir ?ey hat?rlamaz. Tedavi görmezse Chedipe onun için geri gelecektir. Baz? anlat?larda ma?durun kan ve enerji kayb?n? telafi etmeden önce Chedipe’nin defalarca geldi?i ve en sonunda ölünceye dek kurban?n? giderek zay?flatt??? söylenir. Chedipe kurban?na cinsel haz verir ve kurban?n e?inin zihninde sadakatsizlik ?üphesi uyand?rarak ona da i?kence eder. Ayr?ca kurban?n?n dilini çekerek onu an?nda öldürebilir ya da ciltte yaralar açabilir. Bazen tek bir baca?? insan baca?? olan bir kaplana dönü?ebilir ve ormandaki insanlara sald?rabilir. Bu formu “murulupuli” (büyüleyici kaplan) olarak bilinir. Ki?i silahla kar??l?k verirse kaçar. Biri onu kaplan formundayken tan?rsa; gerçek ?ekline geri döner ve ormandaki kökleri topluyor gibi davran?r.

7. Tuhaf K?zkarde?ler

7-Tuhaf Kizkardesler
Shakespeare’in Macbeth’i, büyüler, ihanetler ve korkuyla dolu bir hikaye… Fakat hikayede ortaya ç?kan ilk karakterler, hikayenin mihenk ta?lar? Tuhaf K?zkarde?ler denen üç cad?. Buradaki “tuhaf” kelimesi onlar? tan?mlamak için yetersiz kal?yor; çünkü onlar asl?nda “kader” ile oynayan varl?klar dolay?s?yla “Kader’in K?zkarde?leri” de diyebiliriz. Birer imha arac? gibi hareket ediyorlar ve sadece Macbeth’i yozla?ma ve paranoyaya sürüklemekle kalm?yor; ?skoçya’n?n tamam?n?, tek bir adam? iktidardan uzakla?t?rmak için sava?a yolluyorlar. Son derece kötücül…

8. Bell Cad?s?

8-Bell Cadisi
Amerikan folklorundaki bu en ünlü cad? hikayesi, bir kamp ate?inin etraf?ndayken anlataca??n?z türden ya?anm?? bir hikaye. Bell Cad?s?’n?n muhtemelen 1817-21 aras?nda John Bell’in Tennessee’deki evinde görülen bir hayalet oldu?u varsay?l?r. Kendine Kate diyen bir hayalet, tipik bir Amerikan korku filminde oldu?u gibi, hane halk?na çe?itli sald?r?larda bulunur. Hayaletin konu?abildi?i, fiziksel çevreyi etkileyebildi?i, nesnelerin formunu de?i?tirebildi?i, ayn? anda birden fazla yerde bulunabildi?i, mesafeleri çok h?zl? katetti?i ve kehanetlerde bulundu?u kay?t alt?na al?nm?? baz? özellikleri… En sonunda da John Bell’i ilaç gibi görünen bir zehirle öldürür. Tipik olmayan ise, o güne kadar böyle bir olay, ne görülmü? ne de duyulmu?tur.

9. Hecate (Hekate)

9-Hekate
Hekate, Antik Yunan büyü tanr?ças?. Ayn? zamanda cad?lar?n, büyücülü?ün, zehirli bitkilerin tanr?ças? ve bir dizi ba?ka ilginç özellikler ta??yor. Hekate, Ay ve gecenin tanr?ças? oldu?u kadar ölüler ve yerlat? ile de ili?kili. Titan Perses ile Asteria’n?n k?z?. Zeus dünyay?, kendisi gökyüzünü, karde?i Poseidon denizleri, Hades ise yeralt?n? alacak ?ekilde payla?t?rd???nda, tanr?ça Hekate’ye bu üç bölgede de etkin olma yetkisi verir. Bu sebeple isimlerinden biri olan “Trimorphis” onun üç ba?l? ve üç vücutlu olarak tasvir edilmesini ifade eder. Korkuyla kar???k bir sayg? uyand?ran Hekate’ye, özellikle erken Hristiyanl?k döneminde birçok olumsuz anlam yüklense de, günümüzün Neopaganizm’inde sevilen bir tanr?ça. Büyücülük tümüyle onun alan?na girdi?inden, Yunan mitosundaki kötü iblislerin ve ruhlar?n gazab?n? önlemek için ad?na tap?naklar in?a edilmi?. Peki onu bu kadar korkunç yapan nedir? O büyücülerin tanr?ças?. E?er gerçekten varolsayd?, Avrupa’da ya da Amerika’da Salem’de cad?l?kla suçlanan muhtemelen son derece masum kad?nlar?n yak?lmas?n? hiç ho? kar??lamayacakt?.

10. Graiai ve Moirai

10-Graiai
“Kaderin cilvesi” dedi?imiz ?eyi anlayan iki ayr? cad? karde?ler üçlüsü. Bu alt? ki?ilik grup s?k s?k bir araya geldiklerinden iki farkl? karde? gruptan tek bir maddede bahsedece?iz. Morai, kaderin çark?n? döndüren beyazlara bürünmü? üç k?zkarde? olarak tasvir edilir: Clotho (Atlay?c?), Lachesis (Toplay?c?) ve Atropos (De?i?tirilemez). Do?umdan ölüme kadar her ölümlü hayat?n ana hatlar?n? kontrol ederler. Zorunluluk denen olgudan ba??ms?z olarak kaderi yönlendirirler ve ebedi kanunlarla her ölümlüye verilen kaderin engeller olmadan ilerleyebilmesini sa?larlar. ?ster ölümlü, ister tanr? olsun herkes onlara boyun e?mek durumundad?r. Baz? kaynaklar Zeus’un onlar? yönetebilen tek varl?k oldu?unu söylerken, baz?lar? onun da di?erlerinden farks?z olarak Moirai’nin emirlerine ba?l? oldu?unu öne sürer. Di?er taraftan Graiai ya da “Gri cad?lar”, bir göz ve bir di?i aralar?nda payla?maya çal??an gözleri ve di?leri olmayan, kötü ve huysuz üç k?zkarde?tirler. Bu göz ve di?i s?rayla kullan?rlar. Perseus sahip olduklar? o tek gözü çalarak onlara, Medusa’n?n yerini zorla söyletmi?tir. Adlar? Deino (veya Dino), Enyo ve Pemphredo (veya Pephredo)’dur. Kader hakk?nda derin bilgi sahibidirler fakat onu kontrol etme ya da ona müdahale etme güçleri yoktur.

11. Pontianak

11-Pontianak
Malezya ve Endonezya geleneklerinde birbirinden farkl? olarak, do?um s?ras?nda ölen k?z çocuklardan veya hamileli?i s?ras?nda ve do?ururken ölen kad?nlardan olu?tu?una inan?lan Pontianaklar, dünyaya, kolayca ba?tan ç?kard?klar? erkeklerin ve hamile kad?nlar?n etine bay?lan vampir hayaletler olarak geri dönerler. Endonezya’daki inanca göre; “Kuntilanak” denen benzer varl?klar, genellikle bir ku? biçimi al?r ve bakire ve genç kad?nlar?n kan?n? emer. Pontianak’a, Banglade?, Hindistan ve Pakistan’da “Churel veya Churayl” denir. O co?rafyada o derece ünlüdür ki; Endonezya’daki Pontianak ?ehri, bu co?rafyadaki ilk müslüman sultan olan ?erif Abrurrahman El Kadiri ve ordusuna sald?ran Pontianaklar’?n yuvas?ym??. El Kadir’i onlar? kendi yuvas?nda s?k??t?rd?ktan sonra, bulunduklar? yere bir cami ve saray in?a ederek buraya yerle?mi? ve ?ehir, bu binalar etraf?nda geli?mi?. Bu tüyler ürpertici varl?klar, beyaz elbiseler giymi?, soluk tenli, uzun siyah saçl?, k?rm?z? gözlü, acayip güzel kad?n formlar?n? al?rlar; a?lamalar?, onlar?n varl?klar?na i?arettir: E?er yüksek sesle a?lad??? duyuluyorsa yak?ndad?r; e?er a?lama sesi yumu?ak geliyorsa, uzakta olmal?d?r. Varl???; çiçek kokusunu and?ran mükemmel kokulu bir ortam?n ard?ndan yay?lan çürüyen bir cismin kokusu gibi pis bir koku saçmas?yla tespit edilebilir. Kurban?n? güzelli?i ile mest edecek sonra da sivri t?rnaklar?n? midesine dald?racak, iç organlar?yla beslenmeye ba?layacakt?r ve cinsel organlar?n? koparacakt?r. Kurban?n?, gece b?rak?lan çama??rlar? koklamak yoluyla tespit eden Pontianaklar’?n gündüzleri muz a?açlar?nda gizlendiklerine inan?l?r; o yüzden muz a?açlar?ndan uzak durulur ve geceleri d??ar?da çama??r b?rak?lmaz. Bir Pontianak’? savu?turmak için, boynundaki deli?e bir çivi sokulmal?d?r. Bu çivi ç?kana kadar, güzel bir kad?n ve iyi bir e? haline geldi?ine inan?l?r. Hikayenin baz? versiyonlar?nda bu deli?in ba??n?n üzerinde oldu?u söyleniyor.

12. Vodníci

12- Vodníci
Ya da Vodnik; bu listedeki yegane eril varl?k. Su gulyabanisi. Evsizler gibi giyinen, insan ruhlar?n? bir kapta gururla saklayan Vodnici, Slavlara özgü bir varl?k. Vodnici, yüzenleri bo?maya çal??mak d???nda genelde tütün içmekle, havuzba?lar?nda kart oynamakla, gezmekle vaktini geçiren, san?rs?n ki e?lenceli bir çocuk! Fakat bo?du?u insanlar?n kapta ta??d??? ruhlar?, sonsuza dek onun mülkü haline geliyor.

13. Encantado

13- Encantado
Gerçekten seksi, uyu?turucu ve rock’n roll seven, hem çekici hem sevimli k?z ya da erkek arkada??n var m?? Peki, bu arkada??n suya yak?nl??? ile tan?n?yor ve bir de uzun süre ortalardan kayboluyorsa; muhtemelen bir Encantado olabilir. ? Portekizce’de “T?ls?ml?” demek olan Encantadolar, Brezilya geleneklerinde, ?ekil de?i?tirebilen müzikal varl?klar ve kimi zaman kurbanlar?n? kaç?r?p götürmek istedikleri sualt?ndaki “Encante” denen masals? bir ülkeden geliyorlar. Bu nedenle, Amazon Nehri kasabalar?n?n sakinleri suya yak?n olmaktan korkuyor. Ayr?ca pembe nehir yunuslar?n?n da Encantado’nun sudaki memeli formu oldu?una inand?klar?ndan, onlardan sak?n?yorlar.

14. Jor?gumo

14-Jor?gumo
Japoncada ad?n?n anlam? “fahi?e örümcek” ve tam anlam?yla ad?n?n hakk?n? teslim eden bir hayalet varl?k. ?ekil de?i?tirebilen Jor?gumo, ba?tan ç?kar?c? güzel bir kad?n gibi ya da kimi zaman kuca??nda bir bebek ta??yan genç ve güzel bir kad?n gibi görünerek çald??? sihirli lavta ile erke?in dikkatini da??t?p kendi a??na çeker ve onu en sonunda yemek üzere yakalay?p ipeksi iplikleriyle sararak bir koza içine hapseder. Efsaneye göre; örümcek 400 ya??na geldi?inde, daha da büyülü güçler kazan?r. Jorogumo , etraf? örümcek çocuklar?yla dolu, yar? örümcek yar? kad?n ?eklinde de tasvir edilir.

15. Baba Yaga

15-Baba-Yaga
Baba Yaga, ço?unlukla bildi?imiz cad? karakterdir. Slav folklorunda küçük çocuklar? kaç?rd???na ve muhtemelen yedi?ine inan?l?r. Tavuk ayaklar? gibi dört ayak üzerinde duran bir kulübede ya?ar, süpürgesiyle köylerin etraf?nda uçar. Slav mitolojisinde ayr?ca kay?p ruhlara rehberlik etmek gibi bir görevi vard?r. Rus masallar?nda Baba Yaga, akçaa?açtan yap?lan bir süpürge ile havada süzülen bir cad? olarak tasvir edilir. “Baba” sözcü?ü ço?u Slav dillerinde “ya?l? kad?n” ya da “büyükanne” anlam?na gelir. Yaga sözcü?ünün ise Ural-Altay kökenli oldu?u söylenir. Bulgar kültüründe “Yaga” adl? bir cad? figürü vard?r.

16. Poludnitsa-Lady Midday

16-Poludnitsa
Lady Midday, Slav mitolojisinde di?i tarla cin ve/veya cad?s?. Tehlikeli bir güçtür ve s?cak günlerde tarlalarda çal??anlara ac? çektirmek için u?ra??r. ?nan??a göre, genellikle uzun boylu bir kad?n ya da beyaz giysili bir k?z görünümünde ortaya ç?kar. Dönen toz bulutlar?n?n ?eklini al?r ve bir tül veya orak ta??r. Çal??anlar?n dinlenmekte oldu?u ö?le saatlarinde tarlada görünür. Ço?u zaman kurbanlar?yla sohbet ederek her hedefinin kaderini belirlemek için zor sorular sorar. ??çiler sorular?na cevap vermez, konuyu de?i?tirmeye çal???r ya da yanl?? yan?t verirse, Lady Midday onlar?n ba?lar?n? keser ya da hastal??a maruz b?rak?r. Ya?l? bir adam, güzel bir kad?n ya da 12 ya??nda bir k?z çocu?u gibi görünebilir. Yaln?zca günün en s?cak saatlerinde ortaya ç?kt???na inan?lan bu varl?k, güne? çarpmas?n?n bir yans?mas? gibi görünüyor.

17. Lilitu-Lilith

17-lilith
Yahudi mitolojisinde en erken geli?en figürlerden biri olan Lilith’in, Sumer, Akkad, Asur ve Babil’in çivi yaz?s? metinlerinde bulunan Mezopotamya dinindeki “lilitu” denen tarih öncesi çok eski bir kad?n iblis s?n?f?ndan türetildi?i söylenir. Lilith’in kelime anlam? “gece yarat???”d?r ve bayku?la özde?le?tirilir. Yahudi geleneklerine göre; Adem’in kaburgas?ndan yarat?lan uysal Havva’n?n aksine Lilith, Adem ile ayn? zamanda ve ayn? ?artlardan (yani topraktan) yarat?lm??, onunla denk ve ona e?de?er, ilk ve “eski” e?idir. Havva ile Adem cennetten kovulmadan önce cenneti terk etti?i için ölümsüzler kapsam?ndad?r. 13. yy’da Haham Isaac Ben Jacob ha-Cohen’in yazd?klar?na göre; Lilith, Adem’e boyun e?meyi reddederek, Cennet’i terk etmi? ve K?z?ldeniz yak?nlar?ndaki bir ma?araya s???narak ba?melek Samael/Samuel ile birle?mi?ti. Talmudik metinlere göre cennetin ev sahiplerinden biri ve ayn? zamanda onun koruyucusu olan Samael, suçlay?c?, ba?tan ç?kar?c?, yok edicidir ve ölümün ba?rolünde olan, kimi yerlerde suçlay?c?l?k görevi ön planda oldu?u için ad? Satan/?eytan olarak geçen hem iyi hem de kötü bir figürdür. Samael ile olan ili?kisinden ötürü her gün 100’den fazla çocuk do?urur ve Lilith’in evlatlar? olan bu cin, iblis, canavar çocuklar?n dünyadaki kötülükleri artt?rd???na inan?l?r. Adem Lilith’i geri getirmesi için Tanr?’ya yalvar?r. Tanr? da Senoy, Sansenoy ve Semangelof isimli üç mele?i elçi olarak gönderip evine dönmesini söyler Lilith’e. O kesinlikle dönmeyece?ini bildirince melekler, geri dönmemesi halinde her gün yüz çocu?unu öldüreceklerini söyleyerek tehdit ederler. Tehdit yerine getirilir. Lilith, duydu?u ac?yla bundan sonra Adem soyundan gelen bütün insan yavrular?n?n, hamile ve do?um yapmakta olan kad?nlar?n ba? dü?man? olmaya yemin eder. Sadece yak?n?nda üç mele?in ismi veya sureti bulunan çocuklara dokunmayacakt?r. Be?ikteki bebeklerin ani ölümlerinin ba? sorumlusu oldu?una inan?l?r. Türk Mitolojisi’ndeki Alb?z’a çok benzer. Hamile ve do?um yapmakta olan kad?nlara musallat olarak dü?üklere, ölü do?umlara ve annelerin ölümüne sebep olur; yaln?z yatan erkekleri uykular?nda ba?tan ç?kararak gördükleri erotik dü?lerle bo?almalar? sayesinde hamile kal?r ve cin nüfusunun artmas?na katk?da bulunur. Aynalar? yurt edinip özellikle aynaya fazla bakan kad?nlar? kendi taraf?na çekti?ine inan?l?r. E?itlik iddias?nda bulunan ilk “insan kad?n?” olmas? nedeniyle ortaya ç?kan Lilith efsanesi, modern Bat? kültüründe, feminizmde, edebiyatta, okültizmde, fantastik dünyada kendine önemli bir yer edinmi?tir.

BONUS: Maleficent-Malefiz

bonus
2014 yap?m? fantastik film, “Uyuyan Güzel” masal?ndaki olaylar?, kötü cad? Malefiz’in gözünden anlat?yor. Bu yeni versiyonda esas kötü karakter, Angelina Jolie’nin canland?rd??? peri-cad? Malefiz de?il, Prenses Aurora’n?n babas?, Kral Stefan’d?r. canada goose outlet canada goose outlet canada goose outlet

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ