Balıklıgöl’ün Oluşumuna Dair Asırlardır Dilden Dile Aktarılan Efsane

Her bir yan? tarih kokan ?anl?urfa ayn? zamanda efsanelere de ev sahipli?i yap?yor. Özellikle as?rlard?r süregelen Bal?kl?göl bak?n nas?l bir gizeme sahip.

1. Babil kral? Nemrut din adamlar?na bir gece gördü?ü rüyay? yorumlat?r.

_ADS4565
Din adamlar? Nemrut’un rüyas?n? yak?nda do?acak çocuklardan birinin onu öldürece?ini söyler. Bunu duyan Nemrut askerlerine o y?l do?acak bütün çocuklar?n öldürülmesini emreder.

 

2. Halk?n aras?nda bu söylenti duyulmaya ba?lay?nca hamile olan Sara Hatun kaçarak bir ma?araya gizlenir. Çocuk bu ma?arada do?ar ve büyümeye ba?lar. Çocu?un ad? ?brahim’dir.

5ZsIWge

3. ?lerleyen süreçte, yoldan geçmekte olan askerler gelen sesler üzerine ma?araya girer. Küçük ya?taki ?brahim’i ma?arada bulur ve Kral Nemrut’un huzuruna getirir.

640x480_scale_thumb_bal?kl? göl çevre yürüme alanlar? yokken

4. Çocu?u olmayan Nemrut, aradan geçen zaman zarf?nda karar?ndan vazgeçer. ?brahim’i görünce de onu çok sever ve yan?na al?p büyütmeye karar verir.

640x480_scale_thumb_bal?kl?göl camii.

 

5. Kral Nemrut daha sonra Zeliha ad?nda bir k?z çocu?unu da evlatl?k edinir.

640x480_scale_thumb_bal?kl?göl camii

6. Nemrut sert ve ketum bir karaktere sahiptir. Putlara tapar ve halk?ndan da zorbal?kla putlara tapmalar?n? ister. ?brahim Peygamber insanlar?n kendi elleri ile yapt?klar? bu putlar?n tanr? olmad???n? söyler.

1911 YALILAR

7. Nemrut’un di?er evlatl??? Zeliha ona inan?r ama Nemrut’tan korktu?u için elinden bir ?ey gelmez.

15803490_856334841136420_1758119071338987520_n

8. Bir tören günü, herkesin törene gitti?i an Hz ?brahim saray?n putlar bölümüne girer ve bir baltayla bütün putlar? parçalar. Baltay? en büyük putun üstüne asar.

bal?kgöl

 

9. Törenden saraya dönenler bu manzaray? görünce deh?ete kap?l?r ve Kral Nemrut’a haber verir. Fikirlerinden az çok önceden haberdar olan rahipler bunu Hz.?brahim’in yapabilece?ini öne sürer.

bal?kl?-göl_126212

10. Kral Nemrut kendi kurdu?u bir yarg? kurulu ile ?brahim’i yarg?lar. ?brahim savunmas?nda; “Görüyorsunuz ya i?te balta büyük putun omuzunda. Balta kimdeyse bu i?i o yapm??t?r” der.

bV0jWoX

11. Öfkelenen Kral; “Bir ta? parças? baltay? eline al?p bu i?i nas?l yapar?” diye hayk?r?nca, ?brahim; “??te benim anlatmak istedi?im de bu…

DSCF9937
“…Siz kendi ellerinizle yapt???n?z bu ta? parçalar?ndan medet umuyor, sizi kötülüklerden korumas?n? bekliyorsunuz. Tanr? diye ona tap?yor, adak ad?yor, ba??n?z daral?nca ona ko?uyorsunuz. Bu gerçekten tanr? ise neden di?erlerini k?rmas?n!” deyince ?a?k?nl?k geçiren ve daha da öfkelenen Nemrut ve çevresindekiler ?brahim’in üzerine yürür.

12. Nemrut ve yarg? kurulu buldu?u ceza ile ?brahim’in yak?lmas?na karar verir.

e6375376920a25e446587083f46d0607

 

13. Her taraftan toplanan odunlar Halil-ürrahman Gölü’nün bulundu?u yere y???l?r. Odunlarla kocaman bir da? meydana getirilir. Nemrut’un kalesinin kuzeyinde iki büyük sütun yapt?r?l?r. Bunlar Urfa Kalesi’ndeki sütunlard?r.

fcc9ceac89133ed531b5b7c4bd6df871

14. ?brahim Peygamber’in bu sütunlar aras?na gerilerek halatla ate?e f?rlat?lmas? dü?ünülür.

Osln8Zq

15. Zeliha gece gündüz babas?na yalvar?r ama Nemrut’un yüre?i yumu?amaz.

Urfa_Bal?kl?göl_1919

16. ?brahim sütunlar aras?na gerilen halattan ate?e f?rlat?l?r. Odun y???nlar?n?n ortas?na dü?er dü?mez ate? yerine buras? bir göle dönü?ür.

urfa0
At?lan odunlar ise bal??a dönü?ür. Burada olu?an göle Halil-Ür Rahman Gölü ad? verilir.

 

17. Zeliha da ?brahim’e inand??? için, kendisini onun pe?inden ate?e atar. Zeliha’n?n dü?tü?ü yerde olu?an göle ise Aynzeliha Gölü ad? verilir.

6857964

18. Halk inan???nda göl veya göldeki bal?klar kutsal say?l?r. Bu bal?klara dokunanlar?n ölece?i ya da ba??na bir bela gelece?ine inan?l?r.

urfa6 cgparka cgparka cgparka

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ