Topkapı Sarayı’nın İmara Açılma Kararına Sosyal Medyadan 12 Tepki

Her kö?eba?? tarih kokan güzel ?stanbul, Osmanl? ve Bizans gibi dünya tarihinin en önemli devletlerine ba?kentlik yapm?? olmas?yla biliniyor. Bu devletlerden kalan yap?lar ?ehrin tarihinin yans?mas? niteli?inde. Özellikle Osmanl? mimarisinin ba?kentli?ini yapan ?stanbul’da gezip görülmesi ?art bu 19 yeri bugüne kadar görmediyseniz, bu listeyi kendinize rehber edinebilirsiniz.

1. Topkap? Saray?

topkapi-sarayi
Osmanl? padi?ahlar?n?n da ya?amlar?n? sürdürdü?ü Topkap? Saray?, 623 y?ll?k Osmanl? tarihinin 400 y?l? boyunca devletin idare merkezi olarak kullan?ld?.

2. Yerebatan Sarn?c?

yerebatan-sarnici-basilica-cistern-bazilika
Civar?ndaki eski bir bazilikadan ismini alan Yerebatan Sarn?c?, Ayasofya Camii’nin yak?n?nda yer al?r ve ?stanbul’daki en büyük kapal? sarn?çt?r.

3. Ayasofya

Ayasofya
Bizans zaman?na ait Ayasofya bazilika planl? katedral olarak in?a edilmi? olup, daha sonra ?ehrin Osmanl? ?mparatorlu?una geçmesiyle, Fatih Sultan Mehmed taraf?ndan camiiye dönü?türüldü.

4. Sultanahmet Camii

sultanahmetcamii
Osmanl? Padi?ah? I.Ahmed taraf?ndan yapt?r?lan Sultanahmet Camii; mavi, ye?il ve beyaz renk ?znik çinileriyle bezendi?i için ve kubbelerinin yine mavi renk a??rl?kl? i?lemelerinden ötürü Avrupal?lar taraf?ndan ”Blue Mosque” olarak adland?r?l?r.

5. Dolmabahçe Saray?

dolmabahce-sarayi
Sultan I.Abdülmecid taraf?ndan yapt?r?lan ve kullan?lmaya ba?lanan Dolmabahçe Saray?, günümüzde bile zaman zaman devlet i?lerinin görü?üldü?ü önemli saraylardan biridir.

6. Yedikule Zindanlar?


Türkiye’nin en eski aç?k hava müzelerinden Yedikule Zindanlar?, Bizans ?mparatoru Theodosius taraf?ndan yapt?r?lm??t?r. San?ld??? üzere bir zindan olarak de?il, di?er ülkelerden gelen krallar? ve devlet mensuplar?n? a??rlamak amac?yla yapt?r?lm??t?r. Daha sonra tahta o?lunun geçmesiyle 4 kule eklenen yap?ya, ?ehrin Osmanl? Devleti’ne geçmesinden sonra Fatih Sultan Mehmed taraf?ndan 3 kule daha eklenir ve toplam 7 kule olur.

7. K?z Kulesi

K?z_Kulesi
Bizans’tan günümüze kalan tek yap? K?z Kulesi’nin geçmi?i MS 24 y?l?na uzan?yor.

8. Feshane

feshane
II Mahmut taraf?ndan, yeniçerilerden sonra yeni orduya üniforma dikmek için kurulmu? olan Feshane günümüzde fuar ve kültür merkezi alanlar?nda hizmet veriyor.

9. Gülhane Park?

gulhane-parki05
Topkap? Saray?, Alay Kö?kü ve Sarayburnu aras?nda yer alan Gülhane Park?, Osmanl? döneminde Topkap? Saray?’n?n d?? bahçesi olarak kullan?l?rd?.

10. Rumeli Hisar?

rumeli-hisari
Fatih Sultan Mehmed taraf?ndan bo?az?n kuzeyinden gelecek sald?r?lar? önlemek için yapt?r?lan Rumeli Hisar?, Avrupa yakas?nda, bo?az hatt? üzerinde Be?ikta? ile Sar?yer’in aras?nda yer al?r.

11. Anadolu Hisar?


Anadolu Hisar? Y?ld?r?m Beyaz?t taraf?ndan, Karadeniz’de koloniler kuran Bizans ve Ceneviz tehdidine kar??l?k yapt?r?ld?.

12. Beylerbeyi Saray?

beylerbeyi-sarayi
Sultan Abdülaziz taraf?ndan Ermeni mimar Sarkis Balyan’a yapt?r?lan Beylerbeyi Saray?, Üsküdar ilçesinde yer almakta.

13. Ç?ra?an Saray?

ciragan-sarayi
17. yüzy?lda “Kazanc?o?lu Bahçeleri” ad?yla bilinen Lale Devri’nin en büyük simgelerinden biridir.

14. Kapal? Çar??


?çerisinde yakla??k 4.000 dükkan olan Kapal? Çar??, dünyan?n en büyük çar??s? olarak bilinir. Fatih Sultan Mehmed taraf?ndan in?aat? ba?lat?lm?? olan Kapal? Çar??’n?n kurulu? y?l? 1460 olarak kabul edilmesine kar??n, günümüzdeki ah?ap olan büyük çar?? Kanuni Sultan Süleyman taraf?ndan yapt?r?l?r.

15. M?s?r Çar??s?


Osmanl? Padi?ah? I. ?brahim’in e?i Turhan Hatice Sultan taraf?ndan yapt?r?lm?? M?s?r Çar??s?, ismini M?s?r’dan al?nan vergilerle yapt?r?lm?? oldu?u rivayetinden al?r.

16. Y?ld?z Saray?


II.Abdülmahit döneminde Osmanl? Devleti’nin ana saray? olarak kullan?lan Y?ld?z Saray?, III.Selim taraf?ndan, annesi Mihri?ah Hatun için yapt?r?ld?.

 

17. Eyüp Sultan Camii


Eyüp ilçesinde bulunan Eyüp Sultan Camii, ?stanbul’un fethinden k?sa bir süre sonra Fatih Sultan Mehmed taraf?ndan yapt?r?l?r. ?çerisinde Eyüp Sultan Hazretleri’nin türbesinin olmas? sebebiyle ve Fatih ve ard?ndan gelen padi?ahlar?n k?l?ç ku?and?klar? yer olmas? aç?s?ndan tarihi öneme sahip.

18. Alay Kö?kü

alay_kosku_mimari
Topkap? Saray?’n?n d?? suru üzerinde bulunan Alay Kö?kü, padi?ahlar?n geçit yapan alaylar? seyretmesi için yapt?r?lm?? bir kö?ktür.

19. H?div Kasr?


?talyan mimar Delfo Seminati taraf?ndan Art Nouveau tarz?nda tasarlanan H?div Kasr?, M?s?r’?n son h?d?vi Abbas Hilmi Pa?a taraf?ndan yapt?r?ld?. H?div kelime anlam? olarak, Osmanl? Devleti’nin M?s?r valilelerine verdiklerine ünvan anlam?na gelir. canada goose outlet canada goose outlet

canada goose outlet

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ