300 Kişilik Köyün Tamamının Delirdiği ve 7’sinin Öldüğü Garip Hikaye: Lanetli Ekmek Olayı

Tarih belgelerle yaz?l?r. Bu belgeler ise kaybedilmek istenebilir. ??te bu hikayedeki belgeler, hatta hikayenin tamam? birileri taraf?ndan unutturulmak isteniyordu. Ba?ard?lar da. Hakk?nda soru i?aretleri bar?nd?ran Lanetli Ekmek Olay?’n?n perde arkas?yla kar??n?zday?z. Acaba suçlu kim?

Fransa’n?n Pont-St. Esprit köyü zaman?nda herkesin birbirini tan?d??? ve insanlar?n huzur içinde ya?ad??? küçük bir köydü.

esprit3

Fakat bir sabah bu küçük köydeki tüm insanlar uykusundan delirerek uyand?. Ayn? zamanda mide bulant?s? ve fiziksel a?r?lar da yo?un olarak ba? göstermi?ti. Köy halk?n?n tamam?na yak?n? gördükleri halisünasyonlar?n etkisindeydi.

324605

Görgü tan?klar?n?n gördükleri aras?nda, 11 ya??ndaki bir çocu?un büyükannesini bo?maya çal??mas?, baz? insanlar?n kendilerini ölü sanmas? ve baz?lar?n?n da kendilerini ejderha sanarak hayali canavarlarla sava?malar? gibi garip ?eyler de var.

image

Doktorlar olay? duyduktan sonra hemen ara?t?rmaya ba?lar. 250 ki?i incelenmeye al?n?r ve a??r ak?l hastal??? ba?layan 50 ki?i de ak?l hastanesine kald?r?larak kontrol alt?na al?n?r.

robert-cornish-

Hastalar?n durumlar? olaydan sonra iyice a??rla?maya ba?lar. 8 gün sonra hastanede yatan bir hasta kendini uçak san?p hastanenin 3. kat?ndan atlar ve yerden kalk?p ko?u?turmaya ba?lar.

tarihi_olaylar_1-jpg_103582382_1445435973

Ak?l hastanesinde tedavi gören hastalardan 6’s? ise orada intihar ederek hayat?n? kaybeder.

8-2-2013-9-41-19-AM

Doktorlar incelemelerden sonra olay?n ba?lang?ç noktas?n?n köydeki f?r?n oldu?una kanaat getirir. Çünkü fazla ekmek yiyen ki?iler daha a??r halisünasyonlar görürken az yiyenlerde sadece fiziksel ?ikayetlerin meydana geldi?i gözlenir.

bread_1594484c

Ekme?in lanetli olmas?ndaki sebep ise i?güzar bir f?r?nc? olan Roch Briand’?n uyu?turucu etkisi olan ergot mantar?n? yanl??l?kla ekmek hamurunun içine kar??t?rmas? olarak aç?klan?r.

korkuncdeneylanetliekmekh1896jpg-728x728

Olaylardan 2 y?l sonra köyden birisi intihar ederek ya?am?na son verir ve ard?nda olay?n sadece bir ekmek sebebiyle olmad??? hakk?nda soru i?aretleri b?rak?r. Sonras?nda CIA ile ilgili ortaya ç?kan belgeler ise kafalar? iyice kar??t?r?r.

ll-life-photo-1465631576-nyvxdv-278801876

Olay? ara?t?ran gazeteciler bir ilaç firmas? ile CIA ajanlar? aras?nda geçen görü?melere dair belgeleri ele geçirir. Belgelerde köydekilerin LSD sebebiyle delirdiklerinin yazd??? iddia edilir.

s-fc5dafb91a743e5c8ada32c71087f16f8d25cddajpg-728x728

Tabii ki CIA’in zihin kontrolü deneyi için bu köyü kulland??? iddias? ise sadece bir iddia olarak hala zihinleri sorgulamaktad?r. Olay ise henüz ayd?nlat?lamad??? gibi art?k hat?rlanaca?a da benzemiyor.

Un-village-empoisonné-par-la-CIA-Pont-Saint-Esprit-1951
Kaynak – 1 canada goose parka damen canada goose parka damen canada goose parka damen

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ