Zarif İnsanlardan Kalan Bir Esinti: 14 Maddeyle Osmanlı Kuş Evleri

Ku? evleri olmal? evlerin d?? duvarlar?
Kanatlanmal? çocuklar gülü?ünce…
D?? evleri k?? olsa da duvar?n,
?ç evinde yaz güne?i do?mal?
Ku?lar? da ?s?t?r mutluluk…

Mehmet Zaman Saçl?o?lu

Bizler s?cac?k evlerimizde otururken sokaklardaki hayvan dostlar?m?z? dü?ünüp hüzünleniyoruz; ama sosyal medyada onlar? sevmemiz gerekti?ini söylemekten ya da kap?m?z?n, penceremizin önüne koydu?umuz bir kap yiyecek veya bir avuç yemden ba?ka pek de bir ?ey gelmiyor elimizden. Oysa as?rlar önce hayvan severler bar?naklar, ku? evleri, hayvan hastaneleri yapm??lar sokaktaki hayvanlar için. ??te o dönem mimarisinin zarif örneklerinden olan ku? evlerini anlataca??z size bu yaz?m?zda.

Merhamet ve sevginin örne?i


?nsano?lunun en güzel tasar?mlar?ndan biri olan ku? evleri, “merhamet ve sevgi” gibi yüce duygular? sembolize etmekle beraber, dönemin mimarisini, o ku? evini yapt?ran?n zevkini, inceli?ini de yans?t?rd?.

Harc?na sevgi kat?lan minik evler


Tu?la, kiremit, ta? ve harç kullan?larak yap?lan kagir ku? evlerinin yan? s?ra tahtadan yap?lan yuvalar da vard?. Ancak zaman?n a??nd?rmas? ve yang?nlar ile bu tahta ku? evleri ne yaz?k ki günümüze kadar ula?amam??t?r.

Minik ku?lar? korumak


Daha çok serçe, saka, k?rlang?ç gibi küçük ku?lar için in?a edilmi? ku? evlerinin geçmi?i çok eskilere uzan?r. 15. yüzy?lda klasik Osmanl? mimarisiyle paralel ?ekilde say?lar? artan bu minik evlerin örneklerine Osmanl? öncesi dönemlerde de az da olsa rastlan?yordu.

Özgür ku?lar?n bar?na??


Türklerin 19. yüzy?la kadar yap?m?n? devam ettirdi?i bu sevimli ku? evlerinin amac?; uçsuz bucaks?z göklerde özgürce kanat ç?rpan, ama bir o kadar da yaln?z ve korumas?z olan ku?lara bar?nak sa?lamakt?

Mimarinin zarif ?aheserleri


Bir yandan bu minik ku?lar? f?rt?nadan, ya?murdan, çamurdan, yak?c? güne?ten korumak amaçlan?rken bir yandan da mimarinin zarif ?aheserleri ortaya konuyordu.

Minyatür yuvalar


Türk yap?lar?nda, Bat? mimarisindeki heykel kabartmalar?n?n yerini alan bu küçük süs evler, yap?n?n en görünür bir yerine konur, bu oyuncak yap?, oya ve dantel gibi i?lenirdi.

Hayal mimarisi


Eskiden binalar?n duvarlar?nda görülen bu küçük kabartma yap?lar, büyük yap?n?n küçük bir örne?i, plan? san?l?rd?. Halbuki esas yap? ile ili?i?i olmayan bu güzel motifler Türk sanat?na özgü bir hayal mimarisinin muhte?em örnekleridir.

Gecekondudan saraya


T?pk? biz insanlar?n ya?ad??? evler gibi ku? evleri de çe?it çe?itti… Gecekondu gibi derme çatma olan? da saray gibi olan? da vard?. Ku? yuvalar?, ilk ba?larda daha basit in?a edilirken, 18. yüzy?lda ince bir esteti?i yans?tan, konforlu yap?lara dönü?mü?lerdi.

Güven duygusu


Ku? evleri yap?l?rken sadece estetik dü?ünülmemi?ti tabii. Ku? evlerinin hepsinin belli standartlar? olmak zorundayd? ve bunlar?n en ba?ta geleni de ku?lar?n kendilerini güvende hissetmelerini sa?lamakt?.

Eski binalar?n göz bebe?i


Ku? evlerinin ?iddetli esen rüzgara kar?? korunakl? olan ve binalar?n daha çok güne? alan d?? cephesine in?a edilmesi gerekiyordu. Sivil mimarinin en güzel örnekleri içinde yer alan ku? evleri, hemen her yap?n?n göz bebe?iydi. Baz?lar? binalara sonradan eklenirken, baz?lar? da yap?yla birlikte in?a edilirdi.

Saraydan mescide

Üsküdar Ayazma Camii Kap?s? Üzerindeki Ku? Evi

Ku? kö?kleri de denilen bu minya­tür yap?lar?n bulunduklar? binalar; ev­ler, kö?kler, saraylar, cami ve mescidler, medreseler, hanlar, kütüphaneler, türbeler, köprü­ler, çe?meler, darphaneler gibi dini ve sivil mimari yap?lard?.

En güzel ku? evleri


Günümüze sa?lam olarak gelen ku? evlerinin bulunduklar? yap?lar aras?nda en güzel örnekler. Nev?ehir Kur?unlu Camii Kütüphanesi, ?s­tanbul’da Taksim Maksemi, Üsküdar Ayazma Camii, Lâlelideki Sultan III. Mustafa ve III. Selim türbesi, Selimi­ye Camii ve Eyüp ?ah Sultan Mekte­bi ile Kayseri ?eyh ?brahim Tennurî Çe?mesi’dir.

Hay?rseverlik ve sanat?n bile?kesi


Sonuç olarak diyebiliriz ki, bu minyatür yap?lar yani ku? evleri, Türk milletinin ha­y?rseverli?ini, hassasiyetini, ince duy­gular?n? ve zevkini yans?tman?n yan? s?ra, ayn? zamanda Türk medeniyeti, kültürü ve sanat?nda da önemli bir ye­re sahiptir.

Ku?lar? gerçekten seviyor muyuz?


Günümüzde bu ?irin ku? evlerinin yap?m?na ne yaz?k ki yenileri eklenmiyor. Var olanlar?n kimileri de yok olma tehlikesiyle kar?? kar??ya. Onlar için ekstra bir ?eyler yapmak bir yana dursun, do?an?n ku?lara sundu?u ya?ama alanlar?na bile müdahale ediyoruz kimi zaman… nike air max 90 damen

nike air max 90 damen nike air max 90 damen

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ