Osmanlı’da Kadınlar Saltanatı Dönemi ve 6 Güçlü Kadın

Kad?nlar saltanat? dönemi Osmanl?’da, valide sultanlar?n, haseki sultanlar?n hatta padi?ah k?zlar?n?n yönetime ve devlet meselelerine do?rudan kat?ld??? tarihi bir dönemdir. Hürrem Sultan’la ba?layan bu dönem Köprülü Mehmet Pa?a’n?n sadrazam olu?un kadar gitmi?tir. Peki ya bu kad?nlar nas?l oldu da yönetimde bu kadar söz sahibi olabildi?

1. Hürrem Sultan

Hürrem Sultan Osmanl? tarihinde bir padi?ahla nikah yapm?? tek haseki sultand?r. Bu nikahla Sultan Süleyman’?n bir önceki nikahs?z e?i Mahidevran Sultan’?n etkisi azalm??t?r. Ancak Mahidevran Sultan, yeniçerilerin çok sevdi?i ?ehzade Mustafa’n?n annesi oldu?undan ve sadrazam ?brahim Pa?a’n?n da güçlü bir devlet adam? olarak ?ehzade Mustafa’y? destekliyor olmas? yüzünden s?ras?yla önce sadrazam ?brahim Pa?a’n?n ve ?ehzade Mustafa’n?n ölüm karar?nda etkili olarak zamanla güçlenmi?tir. Bu dönemde devlet i?lerinde padi?ah?n yan?nda dan??man olarak sürekli bulunmu?tur.

2. Mihrimah Sultan

 
Mihrimah Sultan, Hürrem Sultan ve Kanuni Sultan Süeyman’?n k?z?d?r. Hürrem Sultan’?n ölümünden sonra babas?na annesinin yapt??? dan??manl??? yapm??t?r. Karde?i II. Selim de tahta geçtikten sonra da ona valide sultanl?k yapm??, devlet i?lerinde aktif olarak bulunmu?tur.

3. Haseki Afife Nurbanu Sultan

Mihrimah Sultan’?n ölümünden sonra II. Selim’in e?i Nurbanu Sultan güç kazanm??t?r. O?lu III. Murat tahta geçtikten sonra etkinli?i daha da artm??t?r. Venedik as?ll? olan Nurbanu Sultan, Venedik yanl?s? politikalar uygulayarak, Venedik’le uzunca bir bar?? dönemi ya?anmas?n? sa?lam??t?r.

4. Haseki Safiye Valide Sulta

III. Murat’?n kar?s? olan Safiye Sultan, III. Murat’?n padi?ahl???n?n ilk y?llar?nda, Nurbanu Sultan’la s?k?nt?lar ya?am??t?r. Nurbanu Sultan’?n ölümünden sonra e?i üzerindeki etkinli?i yüzünden büyük güç kazanm??t?r. Bu etkinlik o?lu III. Mehmet’in padi?ahl???nda da devam etmi?tir. Özellikle Avrupa’ya yönelmi?tir. ?ngiltere kraliçesi I. Elizabeth’le mektupla?m?? hatta hediyele?mi?tir. ?ehzade Murat ve annesi Safiye Sultan’?n gelece?i için tehdit olu?turuyordu bu yüzden torununun ve gelinin ortadan kalkmas? gerekiyordu. Ve torunu ?ehzade Murat sarayda sessizce bo?ularak öldürüldü, annesi ise sürgün edildi.

5. Haseki Mah-Peyker Kösem Valide Sultan

 
III. Mehmet’in ölümünden sonra padi?ah olan I. Ahmet Safiye Sultan’? eski saraya göndererek politikaya kar??mas?n? engellemi?tir. Nikahl? e?i Kösem Sultan, e?inin padi?ahl??? döneminde sarayda aktif de?ildi. E?i öldükten sonra, e?inin ba?ka bir kad?ndan olan o?lu II. Osman tahta geçince eski saraya sürülmü?tür ancak Genç Osman olarak da an?lan II. Osman’?n ölümünden sonra o?ullar?ndan IV. Murat, 11 ya??nda tahta geçince sarayda büyük otorite sahibi olmu?tur. O?lu yerine ço?u devlet i?lerinde o söz sahibi olmu?tur. Daha sonra di?er o?lu ?brahim’in yönetimdeki zay?fl???ndan kaynakl? onun padi?ahl???nda da fazlas?yla söz sahibi olmu?tur. Daha sonra 6 ya??n padi?ah olan torunu IV. Mehmet döneminde de gücünü koruyarak Osmanl?’daki en güçlü kad?n figürlerinden biri olmu?tur.

6. Haseki Turhan Hatice Valide Sultan

 
IV. Mehmet ‘in annesi olan Turhan Sultan, Kösem Sultan’?n büyük rakibiydi. O yüzden Kösem Sultan Turhan Sultan’?n gücünü k?rmak için IV. Mehmet ‘i tahttan indirmeye çal??t?. Fakat bunu ö?renen Turhan Sultan taraftarlar?nca öldürüldü. Güç de Turhan Sultan’?n eline geçti. Bir kaç sadrazam de?i?tirdikten sonra göreve Köprülü Mehmet pa?ay? getirir ve bu olay kad?nlar saltanat?n?n sonu kabul edilir. nike air max weiß nike air max weiß nike air max weiß

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ